Make it the best!

ยิ้มแฉ่ง
ผลงานส่งประกวดชิ้นแรก "ริดสีดวง" โครงการ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยไร้คอรัปชั่น ไม่ให้ ไม่รับ จัดโดย การประปานครหลวง
ผลงานส่งประกวดชิ้นที่ 2 "สี่เหลี่ยม" โครงการ ฟิชโช่ พีคสุดในสามโลก
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
Clipping ข่าว
"บรรยายประสบการณ์การทำงานประกวด เพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจให้กับรุ่นน้องปี 1"
งานประกวดชิ้นที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปถ่ายทำสารคดีที่ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง 19 วัน
"คิดถึง"
งานประกวดชิ้นที่ 4 "Cell" โครงการประกวดหนังสั้นรณรงค์ปลอดบุหรี่ในวัยรุ่น จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพเบื้องหลังและบรรยากาศงานประกาศผล
งานประกวดชิ้นที่ 5 "นิทานก่อนนอน" โครงการ ONDE Film Youth Camp จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
"ได้รับรางวัลชมเชย"
ถ้าตั้งใจไม่ว่าอะไรก็ทำได้
ขอบคุณทีมงานทุกคนๆมากจริงๆครับที่เหนื่อยมาด้วยกัน
ทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา
อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ และ ดร.อ.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่แสนน่ารัก รักสุดๆ

Make it the best!!

Credits:

L Mirror Photography

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.