rocketman

begin met het spel om door je op het nike teken te drukken als je dit gedaan hebt kan je op een van de raamen van het gebouw drukken je kan ook op de basketbal drukken maar dat voegt niet veel toe
dan zie je aan de linker kant een kastje in het rechter laatje je kan ook lamp aan doen dat je meer kan zien daarna doe je de stekker in het aperaat en de code invoeren dat de schoenen stroom krijgen
de menjes loope naar buiten en een text popt op
druk op het rechter knop en rechter hendel dan krijg je een signaal dan maak je contact dan gooit de basketballer de bal
klik op de basketballer en je bent klaar

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.