Racing Wars

Je moet om te sturen tappen en ook om te vuren.

verder zijn er geen controles of andere extra's van de besturing bij deze game.

Je kan sturen en schieten, als de 1 na laatste speler dood is begint de volgende ronde en heeft de eerste speler gewonnen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.