Loading

Grajski pun(k)t - Slačenje fermentina Grad snežnik - 26. 11. 2016

Na prireditvi Grajski pun(k)t je v pristavi pri gradu Snežnik, Janez Kandare pripovedoval in pokazal, kako so včasih po vaseh v Loški dolini slačili fermentin - koruzo.

Bil je zelo nazoren, zabaven in prijeten.

Janez Kandare iz Dan je pripovedoval kako so včasih po vaseh v Loški dolini slačili koruzo in jo obešali v sušenje.
Potem pa je bilo koruzo potrebno še obesiti. Pripravil si je ključ, na katerega bo obesil kito in koruzo odpeljal k "odnesu".
Koruzo mu je podajala Nika.
Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.