Wuttichai Kongsuk วุฒิชัย กองสุข

My Profile

ชื่อ นาย วุฒิชัย กองสุข

ชื่อเล่น ยีนส์

อายุ 22 ปี

เกิดวันที่

จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนหอวังปธุมธานี สายศิลป์ - คำนวณ

ปัจจุบันกำลัังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่3

จุดเด่นของตนเอง ภายนอกอาจเป็นคนที่ท่าทางน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริง ชอบเล่นชอบแกล้งเพื่อน เป็นที่ปรึกษาและผู้รับฟังที่ดีของเพื่อน

Interest

ส่วนตันเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลและสิ่งที่ชื่นชอบอีกอย่างคือเรื่องรถทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ แต่ปัจจุบันมีความสนใจอีกอย่างที่ชื่นชอบก็คือ พระเครื่อง

รถเขาเราเท่นะครับ :)

Activities

กิจกรรมอื่นๆ

  1. กิจกรรมวันไหว้ครูคณะรัฐประศาสนศาสตร์
  2. กิจกรรมร้อยปีทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์
  3. กิจกรรมขายของในวันกีฬา DPU Games
  4. กิจกรรมจิตอาสาแจกขนมและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

E-Book

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2558 เพื่อให้ทราบถึงสถานะองค์กรของคนเองว่าอยู่ในสถานะใด มีการปฏิบัติงานอย่างไร และส่วนใดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร เพื่อที่จะนำไปพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สาเหตุที่เลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่า เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้คนภายนอกที่ได้อ่านทราบถึงการทำงานของบุคคลากรในองค์กร วิธีการทำงานขององค์กร ว่ามีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างไร

Thank you

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.