Cây ổi già Cây ổi già ngày nHỏ mình hay leo nên trái đầy ghẻ. Giờ mình đi xa, không leo nữa. Trái không Còn ghẺ nhưng cây cũng tàn úa đi nhiều.

Credits:

Thuỳ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.