zeur niet!

Variaties

Logo Variaties
Kleurenschema
De logo.

Ik heb de lettertype "apple berry" gebruikt voor de logos omdat dit een mooie lettertype is en er echt uitspringt en in combinatie met de website leek me deze lettertype niet verkeerd.

Ik heb voor de uiteindelijke logo de kleur donker rose gebruikt omdat deze gelijk is aan de website en er dan mooi bij past.

4 verschillende schetsen.
Created By
Koen van der Zee
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.