Kehityspäällikkö Liiketalouden master-ohjelmat

1) Mistä innostut työssäsi?

Innostun uusien asioiden/toimintatapojen/päämäärien kehittämisestä yhdessä ihmisten kanssa (opiskelijat, kollegat, yhteistyökumppanit). Minulle on tärkeää olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa – kollegat, opiskelijat sekä yhteistyökumppanit. Innostun jatkuvasta uuden oppimisesta. Innostun hyvästä ilmapiiristä työyhteisössä ja olen valmis myös itse panostamaan sen rakentamiseen. Innostun onnistumisesta ja yhdessä jakamisesta, sekä ihmisten motivoimisesta. Innostun työssä saamastani vastuusta sekä tunteesta, että minuun luotetaan.

2) Missä määrin haluat pysyä kiinni opetuksessa? Onko opetus ja ONT-ohjaus se sinun juttusi?

3) Vai oletko enemmän kiinnostunut suuntautumaan koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen?

4) Miten paljon tunnet vetoa TKI-hanketyön suuntaan?

Koska olen luonteeltani kehittäjä, haluaisin olla vahvasti mukana ”strategisessa” kehittämisessä ja Haaga-Helian tulevaisuuden rakentamisessa myös kansainvälisesti. Haluaisin kuitenkin myös pitää jonkinlaisen yhteyden opetuksen ytimeen.

Edelläolevasta voikin päätellä, että oma kiinnostukseni kohdistuu vahvasti koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä TKI -toimintaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi kosketuspintaa olla myös TKI -yhteistyökumppaneiden suuntaan. Koen, että tähän minulla on erittäin hyvät edellytykset monipuolisen työkokemukseni vuoksi, sekä työskenneltyäni myös yksityisellä ja julkisella sektorilla (TKI -toiminnan rahoitus, maakuntaliitto).

5) Entä miten kiinnostunut olet esimiestyöstä noin yleensä?

6) Mitkä ominaisuudet tekisivät sinusta mielestäsi hyvän esimiehen?

7) Mitä odotat omalta esimieheltäsi? Millainen esimies on sinulle hyvä?

Olen toiminut esimiestyössä yli 15 vuotta ja olen siitä edelleen hyvin kiinnostunut ja innostunut! Olen kokenut työurallani esimiestyössä suurimmat haasteet ja myös suurimmat onnistumiset. Esimiestyöstä olen myös saanut kiitosta.

Mielestäni olen esimiehenä luotettava, tasapuolinen, kuunteleva ja keskusteleva sekä empaattinen. Pystyn myös tekemään päätöksiä ja jämäkästi viemään asioita eteenpäin kohti yhteisiä tavoitteita.

Mielestäni hyvä esimies osaa kuunnella ja keskustella. Hänellä on selkeät tavoitteet ja keinoja ihmisten motivoimiseen. Hyvä esimies on myös tuottavuusorientoitunut. Hyvä esimies myös luottaa alaisiinsa ja antaa alaisille tukea sitä tarvittaessa.

8) Miten suhtaudut ajatukseen siitä, että siirtyisit kokonaan työskentelemään htp-sopimuksella?

Olen työurallani työskennellyt ns hallinnon työsopimuksessa pidempään kuin opettajan työsopimuksella. Minulle sopii työskentely htp-sopimuksella.

9) Mitä muuta mahdollisesti haluaisit nostaa itsestäsi esiin edellä kuvattua tehtäväkokonaisuutta ajatellen?

Tehtävä kiinnostaa minua erityisesti, koska siinä pääsisin rakentamaan uutta toimintamallia Haaga-Helian liiketalouden Master-ohjelmiin! Ehkäpä tätä toimintamallia voisi jatkossa levittää laajemminkin eri koulutusaloille ja mahdollisesti laajemminkin.

Tunnen hyvin eri ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaa ja erityisen hyvin sisältäpäin Laurean toimintavan, sekä avainhenkilöitä jotka työskentelevät siellä TKI -toiminnassa. Olen työskennellyt myös Metropolia amkin hanketoimijoiden kanssa. Olen avoin myös muiden yhteistyökumppaneiden (yritykset, julkinen sektori, kv-toimijat) ajatuksille eo. toimintamallin kehittämisessä.

Kansainvälinen yhteistyö luontuu minulta hyvin ja se on ollut pitkään osa työtäni. Olen myös ollut mukana rakentamassa koulutusvientituotteita. TKI -toiminnassa olen työskennellyt mm. ruotsalaisten, norjalaisten, venäläisten, brittien, irlantilaisten, kreikkalaisten ja hollantilaisten toimijoiden kanssa. Hanketoiminnassa olen myös toiminut eri hankkeiden projektipäällikkönä, ohjausryhmässä ym. rooleissa, sekä vastannut teknisesti hankehallinnoinnista.

Koulutuksien hallinnollinen työ on minulle mieluisaa ja helppoa. Hallinnollisissa asioissa pyrin olemaan sujuva ja ratkaisukeskeinen.

Olen vahvasti opettajien tiimityöskentelyn puolesta ja näen tavoitellun yhteisopettajuuden erityisen hyvänä. Pedagogisesti tällainen tiimityöskentely on hyvin antoisaa sekä opiskelijoille, että myös opettajille. Aikaisemmassa amk – työyhteisössä Laureassa tiimityöskentely oli lähes kaiken opetuksen kattava toimintamalli. Itse toimin tällöin sen mahdollistajana opettajien työsuunnitelmia tehdessäni. Läsnä oli myös vahva keskusteleva ja kuunteleva kulttuuri yhteisopettajuudesta päätöksiä tehdessä.

Opiskelijoiden ohjaus opintoprosessiin liittyvissä eri tilanteissa on minulle hyvin luontevaa. Padagogisissa opinnoissa opeopiskelijat työstävät omaa ”osaamiskansiotaan”, jonka sisällön he voivat hyödyntää jatkossa omassa työelämässään. Vastaavasti koulutusviennissä opiskelijat tekevät kaksi kehittämisprojektia samalla ajatuksella. ONT-ohjauksessa olen toiminut sekä opiskelijoiden ohjaajana, että toimeksiantajana.

Aiempi työkokemukseni ammattikorkeakouluissa sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla antaa minulle vahvan pohjan tähän työhön. Näen myös henkilökohtaisena etuna sen, etten tällä hetkellä työskentele Haaga-Helian liiketaloudessa, mutta minulla on liiketalouden koulutuksesta pitkä työkokemus kahdesta eri ammattikorkeakoulusta. Etunani pidän myös vahvaa pedagogista osaamistani. Pedagoginen osaamiseni edesauttaa mm. tiimiopettajuuden ja erilaisten yhteistyömallien (esim. vertaisryhmätyöskentelyn Master-ohjelmien välille) hyötyjen näkemisenä, sekä uusien toimintamallien rakentamisessa. Olen myös käynnistämässä itse johtamisen opintoja oman osaamiseni kehittämiseksi.

Omassa työhistoriassa olen joutunut tekemään kompromisseja ja luopumaan hyvistäkin työtehtävistä perhetilanteiden muutoksien vuoksi. Koska se näkyy työhistoriassani haluan tuoda sen myös avoimesti esille.

Henkilökohtaisesti olen erittäin motivoitunut ottamaan vastaan tämän haasteellisen työtehtävän, johon minulla olisi paljon annettavaa. Tässä tehtävässä pyrkisin olemaan sataprosenttisesti minulle osoitetun luottamuksen arvoinen ja valmis panostamaan tehtävään myös sataprosenttisesti.

Kiitos mielenkiinnosta!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.