โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี สถาบันวิทยสิริเมธี(VISTEC) โรงเรียนกำเนิดวิทยา และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 เดินทางไปศึกษาหลักสูตรที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ อ.พัทยา และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

สถานที่แรก คือโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ เป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการ ยกเว้นผู้พิการทางหูและตา เพราะไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้ ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนก็เป็นผู้พิการเกือบทั้งหมด สถานที่ศึกษาถูกออกแบบมาเพื่อผู้พิการเป็นอย่างดี

อาคารเรียนของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่

การเรียนการสอนเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษา เน้นให้ออกไปทำงานได้จริง เข่น การเขียนแบบในโปรแกรม การเขียนโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งก็มีชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

สถานที่ต่อมาคือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง เป็นสถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ เป็นสถาบันที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาอย่างดี มีเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ห้องวิจัยของตัวเอง เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ต่อมาคือ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะต้องสอบเข้ามาเพื่อเรียนที่นี่ ซึ่งจะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนที่ดีมาก ซึ่งการเรียนการสอนเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สถานที่มีคุณภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

ห้องสมุดและห้องศิลปะ

การเรียนการสอนเป็นแบบครู1คน ต่อเด็กนักเรียน6คน ทำให้ครูสามารถดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง เน้นสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติ สังเกตได้จากห้องทดลอง ห้องงานช่าง ห้องดนตรี และห้องศิลปะ

สถานที่สุดท้าย คือโครงการปลูกป่าวังจันทร์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และฟื้นฟูป่า ภายในมีนิทรรศการที่แสดงเกี่ยวกับป่าไม้ต่างๆ การฟื้นฟูป่าวังจันทร์ การปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้ว่ามีโรงเรียนที่มีหลักสูตรให้ผู้พิการได้ศึกษา มีวิธีการสอนและจัดการอย่างไร และโรงเรียนสำหรับด้านเฉพาะทางวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรวิธีการสอน และสภาพแวดล้อมอย่างไร ซึ่งทำให้ได้ความรู้เพื่อไปศึกษาในวิชาพัฒนาหลักสูตรได้อย่างดี

ขอบคุณค่ะ

น.ส. สรินญา สุรชวาลา 57030473 ครุฯสถาปัตยกรรม สจล.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.