-la / -nik? Adierazpen-perpaus osagarria ezezkoetan

Ustea, iritzia => -NIK

uste izan, pentsatu, iritzi, iruditu, eman, gogoak eman...

  • ez du ematen ezer dakitenik
  • ez du uste hori komeni zaizunik

Zalantzetan => -la

ahaztu, duda egin, duda izan, egia izan

  • ez da dudarik garaiz etorriko dela
  • ez zait ahaztu hori egin behar dudala

Besteetan => -la/-nik

esan, agindu, entzun, ikusi, jakin, irakurri, idatzi...

  • ez dut esan hori egingo dudala
  • ez dut esan hori egingo dudanik
  • ez nekien hori horrela zela
  • ez nekien hori horrela zenik
Created By
jesus garate
Appreciate

Credits:

Created with images by The hills are alive* - "her questions"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.