CNC Computer Numerical Control

CNC ÄR ETT DATORSYSTEM FÖR ATT STYRA VERKSTADSMASKINER, ELLER MASKINER SOM PROGRAMMERAS NUMERISKT. MED HJÄLP AV STYRSYSTEMET KAN MAN TILLVERKA KOMPLICERADE DELAR PÅ ETT ENHETLIGT OCH AUTOMATISKT SÄTT

HÄR ÄR EN FILM MED OLIKA CNC MASKINER I ARBETE

Created By
Thea Marlene Magnussen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.