ชุมชน เล่ง บ๊วย เอี๊ยะ

ความเป็นมา

ซอยเล่งบ๊วยเอี๊ยะ หน้าทางเข้าศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ "ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ" ตั้งอยู่ที่ซอยเยาวราช 6 (ตรอกอิศรานุภาพ) เดิมเป็นตลาดค้าผักขนาดใหญ่ ต่อมาตลาดขายผักได้ย้ายไปอยู่ที่ปากคลองตลาด ตลอดสองข้างของซอยเป็นร้านค้าอาหารจีนทุกชนิด มีอาหารคาว หวาน ของสด ของแห้งของดอง เครื่องเทศ ส่วนผสมและอุปกรณ์การประกอบอาหารจีนทุกชนิด ท้งในประเทศและนอกประเทศ

ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ เป็นที่ตั้งบ้านเดิมของเจ้าสัวเนียม ผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของตลาดเก่า ปัจจุบันคือร้านพริกไทยง่วนสูน หรือพริกไทย ตรามือที่ 1 ในช่วงทุกเทศกาลของชาวจีน จะมีผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดในชุมชน เล่งบ้วยเอี๊ยะ เป็นจำนวนมากรวมถึงนักท่องเที่ยว เชื้อสายต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อสายจีนจากฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน

ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ นอกจากจะเป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายชนิดล้วยังมีการสืบทอด รักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋ว โดยมีสถานที่สำคัญที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน คือศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะ

วิเคราะห์ SWOTชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

จุดแข็ง
  • มีส่วนผสมและอุปกรณ์การประกอบอาหารจีนทุกชนิด ท้งในประเทศและนอกประเทศทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนตลอดทั้งปี
  • มีการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีน
  • มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
จุดอ่อน
  • ถึงแม้ว่าชุมชนจะอยู่ใกล้บริเวณตลาดเยาวราชแต่ชุมชนแห่งนี้ต้องเข้าซอยเยาวราช 6 ซึ่งอยู่เลยตลาดเยาวราชมาอีกประมาณ 500 เมตร จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้
  • การค้าขายของคนในชุมชนจะเป็นการค้าขายให้กับลูกค้าประจำเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากนักท่องเที่ยวและผู้ค้ารายอื่นไม่รู้จักตลาดชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

ถ้าพูดถึง ชุมชน เล่ง ล๋วย เอี๊ยะ

ผลิตภัณท์เด่นของชุมชนเราก็คือ"หูฉลาม"

กลุ่มเราจึงเลือกใช้สื่อวิดีโอในการโปรโมทชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

แนวทางการแก้ไข : เหตุผลที่เลือกสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะก็เพราะชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะเป็นที่รู้จักของคนกลุ่มน้อย ยังไม่เคยมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มเราจึงเลือกการใช้สื่อวิดีโอเผยแพร่ในช่องทาง Youtube เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น

สมาชิก
  1. นางสาว ลัญฉน์กร ใจบุญดี 570112010049
  2. นางสาว นพมาศ สินธุสอาด 570112010050
  3. นาย กสินชัย สว่างศรี 570112010061
  4. นางสาว ป่านจรี กะจะนอก 570112010070

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.