Loading

Kompetanse Arbeidserfaring og utdanning

Jeg har jobbet med fortellinger siden første del av 2000-tallet, først som journalist og siden som forfatter av bedriftsbiografier og andre fortellinger.

Sosialøkonom og rådgiver

Jeg begynte imidlertid i en litt annen ende, med laudabelt hovedfag i sosialøkonomi på starten av nittitallet. Arbeidskarrieren startet i forvaltningen av havets ressurser, først noen år i Fiskeridirektoratet, deretter to år i tilhørende departement. Her ble det deltagelse i nasjonale og internasjonale utvalg med tilhørende rapportskriving, i tillegg til analyse og statistikk. Det ble etter hvert også noen få oppdrag til Afrika og Asia i bistandssammenheng. Så fulgte et lite år i helsedepartementet, før steget ble tatt over i journalist- og forfatteryrket.

En skriver

Skrivekarrieren begynte som opplærings- og tilkallingsvikar på økonomiredaksjonen i Bergens Tidende. Etter hvert ble det også en del journalistisk frilansjobbing for oppdragsgivere i Bergensområdet og på nasjonalt plan, samt en del år som fast journalist og redaktør i Offshore.no.

CV kan sendes på epost.

Created By
Arild Gilja
Appreciate

Credits:

Skriftogbilde AS

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.