Loading

BiyaHero Campaign SOCIAL MEDIA TOOLKIT: THE ROAD SAFETY CAMPAIGN

Ang pagkampanya para sa mas ligtas na kalsada ay isa sa mga importanteng adbokasiyang isinusulong ng Pilipinas Shell Foundation, Inc.

Subalit simula ng dumating ang COVID-19, ang kaligtasan ay hindi na lamang limitado sa ligtas na kalsada at sa mga gumagamit nito. Ang COVID-19 ay naging isang malaking banta sa pampublikong kalusugan ng mga komyuter at sa buong sektor ng transportasyon.

Ang tema ng BiyaHero Campaign ay "Road Health Safety" –na ipinapahayag ang sama-sama nating ambisyon upang makatulong na maiwasan ang paglaganap ng COVID-19.

Nais Mo Bang Tumulong Mag-Promote ng BiyaHero Campaign?

Social Media Channels

Ang Facebook, Twitter, at Instagram ay ilan sa mga pinaka-epektibong channels sa pag-promote at pagpalawak ng ating adbokasiya.

Habang patuloy kaming naghahanap ng iba't-ibang solusyon upang palakasin ang adbokasiya ng "road safety', hinihingi namin ang inyong tulong na i-share ang mga social media content sa inyong mga channels, online o offline.

Social Media Assets

Ang nilalaman ng link na ito ay hanay ng mga Social Media Images na ibinuo para sa BiyaHero: Road Safety Campaign. Malaya mong gamitin ang ano mang materyal online, gamit ang mga rekomendadong 'hashtags' sa ibaba. Hinihingkayat din namin na tumulong kang i-share ang ano mang, image, video, o istorya na makakatulong sa adbokasiya.

Recommended Hashtags

Ang aming social media posts ay gagamitin ang mga sumusunod na hashtags, at hinihingkayat din namin kayong gamitin ang mga ito upang makatulong gawing viral ang ating kampanya. Matutulungan din kami nitong hanapin ang inyong post upang aming ma re-share gamit ang PSFI channels para makita ng aming followers ang inyong post.

  • #RoadSafety
  • #BiyaHero
  • #RoadTips
  • #Safety
  • #Driving
  • #Kalsada

Handles

Pilipinas Shell Foundation, Inc.

Philippine National Police (PNP), Batangas

Sample Posts

Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng social posts na pwedeng gamitin sa Facebook, Twitter. Ito ay mga ehemplo lamang at maari mong dag-dagan ito ng iyong sariling pagkatao!

Twitter

  • Binago ng COVID-19 ang pang araw-araw nating pamumuhay. Maaari kaya nating gamitin ang pagkakataon na ito upang baguhin ang ating kultura sa daan?
  • Libo-libong Pilipino ang namamatay sa mga aksidente sa kalsada taun-taon. Tayo ay makatutulong magligtas ng buhay sa mga simple ngunit makabuluhang paraan.

Facebook

  • Ang mga siklista at motorista ay may parehong Karapatan at responsibilidad sa paggamit ng kalsada. Panatilihin ang 1.5m distansya mula sa mga bisikleta.Bilang siklista, anong mga karanasan mo sa kalsada ngayong COVID-19? Ibahagi ito sa comments section.

Maraming Salamat!

Ang iyong tulong at supporta upang mapalaganap ang adbokasiya ng kaligtasan sa daan ay maraming maabot at matutulungan. Kung mayroon kang tanong, mangyaring makipagugnayan sa: info@pilipinasshellfoundation.org