Loading

Digitális témahét kódolt versek

A digitális témahét fő célja a digitális pedagógiai módszerek népszerűsitése és elterjesztése. A programmal a digitális kompetenciákat igyekszünk fejleszteni, ez a fejlesztés más tantárgyakra is vonatkozik nem csak az informatikára. Iskolánk 2019-ben csatlakozott először a digitális témahét cimű rendezvényhez és felirta magát a Digitális Témahét térképére. A rendezvényre a MNT hívta fel a figyelmünket.

A projekt célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a XXI. századi magyar költészetbe, a digitális módszerek alkalmazásával. (QR kódok készitése és olvasása, plakátok készitése) Képet kapjanak az irodalom pillanatnyi állapotáról,a költői szabadság fogalmáról és a versforma szabadságáról. A tanuló láthatja, hogy az irodalom egy fejlődő, változó rendszer, helyzeteket, aktuális történéseket tükröző művészet. Kreatív megoldásokat, erős érzelmi tölteteket közvetíthetnek, és egzisztenciális fontosságú, társadalmitörténeti vátozások témakat is feldolgozhatnak. Ez hozzájárul a XXI. századi ember világfelfogásának megértéséhez, szellemi mozgalmainak áttekintéséhez. A projektet Nagy Cigura Mónika es Galgó Ferenci Andrea vezették a 3-5 osztály és 1-5 osztály közreműködésével.

Az önálló versválasztás, lehet egyfajta önkifejezés, az osztálytárs meghallgatása, pedig társas élményt ad a közösségnek.

Fejlesztési célok: *önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése *általános műveltség bővitése *kreativitás, probléma megoldó képesség fejlesztése *a tanulási tapasztalatok bővitése *informatikai készségek fejlesztése, szakmai ismeretek bővitése *a digitális kompetencia fejlesztése *kommunikáció, interkultúrális kapcsolatok erősitése, a kultúrális különbségek felismerése, az érdekérvényesitő és a kritikai gondolkodási képességének kialakítása *hatékony együttműködés, társas és kultúraközi interakció képességek fejlesztése *vállalkozó szellem, szereplési vágy erősítése, önbizalom-növelése

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.