MAAUSK Robert pihlar

Maausk, mitte nagu paljud teised usundid, ei ole jäikade käskude ja keeldude kogum. See on pigem maailmavaade ja ellusuhtumine, mis lähtub Eestimaal aastatuhandete jooksul kujunenud maainimeste maailmakirjeldusest ja teadmistest.

Maausklikel on veidi erinev ajaarvamine, nimelt on tänane kuupäev 28. mahlakuu 10230. Pildil on sama kuupäev ruunimärkides.

Inimesi, kes määratlesid ennast kui maausklikke, oli 2011. aastal Eestis 2941. Maausklike arv on alates Nõukogude aja lõpust pidevalt kasvanud, 2000. ja 2011. aasta vahel see lausa kolmekordistus.

Maausklikke arusaamad:

1. Me kõik pärineme oma esivanematest. Maausuline austab oma esivanemaid ja nendelt päritud elma (kultuuri). Selle hulka kuuluvad esivanemate kõneldud keel, pärimuslikud tööoskused, teadmised, lood, laul ja tants, igapäevakombestik kõige laiemas tähenduses, aastaringi tähtpäevade pidamine, surnute mälestamine jne. Need oskused, kombed ja taiad, mida maausulised tunnevad, teavad ja järgivad, moodustavad eluviisi terviku.

2. Kõik loond (loodus) on elav ja hingestatud. Inimene on selle hingestatud loonaga seotud ja on ise üks osa loonast. Loonaga saab suhelda. Maausuline kasutab loonda enda tarvis mõistlikult. Ta ei võta rohkem, kui talle hädapärast vaja. Maausuline tapab taime ja looma peamiselt söögi ja sooja saamiseks. Maausuline austab ka tapetavat ja peab temast lugu. Ta teab, et kunagi tärkab tema põrmust uus elu.

3. Maausus on kõik tasakaalus ja maausuline püüab kõiges tasakaalu hoida. Oma mõtteis, sõnades ja tegudes. Maausuline saab aru põhjuse ja tagajärje seosest ning vastutab oma sõnade ja tegude eest. Sõnas on vägi. Väega ei mängita.

Hiied - Eestis on teada ligikaudu 550 hiit, neist 115 Virumaal. Arvestades, et andmed neist jõudsid meieni läbi aastasadade täis sõdu, taude, misjonit, otsest hävitamist ja ärakeelamist, on see väga suur arv. Hiis on maastik, mis täidab mitmeid otstarbeid. Tänapäevast võrdlust on hiiega võimatu leida.

Maardu hiis.

Nimedest - Nimi peaks maausus olema eesti- või kohaliku maakeelne sõna (võro, seto, saare), millel on mingi tähendus. Nimi on alati nimetavas käändes, nt. Kaur, mitte Kauri või Leht, mitte Lehte. Nimed on tihti seotud lapse või tema sünniga.

Created By
Robert Pihlar
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.