BANGKOK รายงานการเก็บข้อมูล คุณธรรม และความเป็นพลเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร บางขุนเทียง บางกอกใหญ่ และธนบุรี)

ส่วนที่ 2 ตอบคำถาม

1 ท่านคิดว่า ประชาชนเป็นพลเมืองที่พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศได้หรือไม่

  • เป็นได้ เพราะ โดยปกติแล้วนั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการออกเสียง แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของรัฐบาล รวมทั้งประชาชนเองที่เป็นคนเลือกผู้แทนให้เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งมันเป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้วที่ว่าประชาชนสามารถขับเคลื่อนประเทศได้ อีกทั้งในปัจจุบัน รัฐบาลมีการเปิดกว้างในการให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการรับร่างรัฐธรรมนูญ เป็นตัวอย่างที่เห็นแสดงให้เห็นได้ชัด ว่าการขับเคลื่อนประเทศนั้น ขึ้นอยู่บนความต้องการของประชาชน

2 เรามีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

  • การจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการนั้น ต้องให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการทำงาน ผลจากกระปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยประชาชนควรได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนก่อน เพราะประชาชนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว พอไม่ทราบปัญหา ไม่ทราบผลที่จะได้จากการปฏิบัติงานนั้นๆ ประชาชนก็จะนิ่งเฉย ไม่สนใจ ไม่ติดตาม หากประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆแล้ว ได้ทราบถึงปัญหา ได้ทราบถึงกระบวนการ ได้ทราบถึงผลที่จะได้รับ จะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานนั้นๆได้

3 ท่านคิดว่า เราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐได้อย่างไร

  • เราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาการบริหารภาครัฐได้โดยการเริ่มจากผู้บริหาร โดยตัวผู้บริหารนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย พอเพียง และมีจิตอาสา เพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารจะต้องมาทำงานตรงเวลา ไม่เอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกน้อง สร้างความพอเพียง พอประมาณในองค์การ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นจิตอาสา สร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ เพื่อทำให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การ หรือบุคคลภายนอกด้วย

4 การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

  • การทำงานชิ้นนี้ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ทำให้ทราบว่าประชาชนต่างคนก็ต่างความคิด ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยได้ดีที่สุด เพราะในการบริหารงานนั้น เราไม่สามารถทำตามใจคนทุกๆคนได้ เพราะต่างคนก็ต่างมีความคิดที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด และเกิดประโยชน์มากที่สุด ก็คือทำตามความต้องการของคนส่วนมากก่อน แล้วจึงแก้ปัญหาไปตามลำดับ และไม่ว่าจะเป็นในการเลือกผู้นำ ต่างคนก็ต่างความคิด ต่างคนก็ต่างเลือกผู้แทนที่ตัวเองชอบ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ตัวแทนที่ได้เสียงข้างมากก็จะได้เข้ามารับตำแหน่งในการบริหารประเทศ ซึ่งในการทำแบบสอบถามในครั้งนี้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือทำให้กลุ่มของกระผมได้เรียนรู้ถึงหลักความเป็นจริงของการบริหารงานตามแบบประชาธิปไตย

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.