PENTAGON BEŞGEN

Beş kenarlı çokgene beşgen denir. Beşgenin beş köşesi ve beş köşegeni vardır. Çokgenler içinde köşegen sayısı, köşe sayısına eşit olan tek çokgen olma özelliğine sahiptir. Beşgenin tüm köşegenlerini çizdiğimizde beş bacaklı bir yıldız elde ederiz. Bir beşgenin iç açılar toplamı 540 derecedir ve tepe açısı 72 derece olan beş tane birbirine eş ikizkenar üçgenin ikiz olan kenarlarınadan birleşmesi ile oluşur. Bir düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece ve dolayısıyla bir dış açı ölçüsü ise 72 derecedir. Bütün köşegenleri eşit uzunluktadır.

Created By
Burcak Surmeli
Appreciate

Credits:

Created with images by gregwest98 - "Pentagon"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.