Miami

Miami is een stad in zuidoostelijk Florida in Miami-Dade County aan de rivier de Miami, tussen de Florida Everglades en de Atlantische Oceaan

Situering Miami
Miami heeft een tropisch klimaat. Er zijn grofweg twee seizoenen aan te wijzen in Miami, een regenseizoen en een droog seizoen. Het regenseizoen loopt van mei tot oktober, en het droge seizoen van november tot april
Miami beach
Bevolking.

Van de bevolking van Miami is 70% Hispanic of Latino. Zij komen vooral uit landen als Cuba en Mexico. 10% van de bevolking is blank. Een groot deel van hen bestaat uit gepensioneerde mensen uit de noordelijke staten van Amerika. 19% van de bevolking is Afro-Amerikaans of zwart. 1% van de bevolking is van Aziatische afkomst.

Sportteams

Miami Marlins (MLB)

Miami Dolphins (NFL)

Miami Heat (NBA)

Art Deco district in Miami Beach
The end.

Credits:

Created with images by alexdecarvalho - "brickell" • Prayitno / Thank you for (11 millions +) views - "Good Ol' Glory" • Phillip Pessar - "Miami Beach" • milivanily - "miami building hotel" • katgrigg - "Art Deco Weekend" • colros - "Miami Art Deco" • Noel Portugal - "Art Deco" • bibachris - "beach bar tenerife miami"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.