SATA VUOTTA NAISEN ELÄMÄÄ -luento to 30.3.2017 klo 12.00-13.30

Haapaveden nuorisotalo, iso sali.

Sirkka-Liisa Ranta

Maaseudun naisen arkista elämää 1860-luvulta 1960-luvulle. Mitä naisen perinteisiin töihin kuului ja millaista tietotaitoa niihin liittyi? Mikä oli naisen asema ja mitä odotuksia siihen liitty? Naisen koti- ja ansiotöiden muutos. Mikä on muuttunut paljon, mikä vähän?

Vapaa pääsy.Tervetuloa!

Credits:

Created with images by Sharon Mollerus - "Jean-François Millet, Woman with a Rake, ca 1856-57"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.