Mense van Franschhoek

Dit is Reuben De Toit, hy gaan na Bridge House skool toe. Hy was in die koshuis toe skuif hy na Sy huis toe in Grabouw. Hy was in die skool vir 2 jare. Sy motief is moet nie did dae tel nie, maak die dae tel.
Dit is Tim Shone, hy gaan na Bridge House skool toe. Hy het na die skool gegaan vir 13 jare. Sy ma is n onerwyser by die skool se binlioteek. Sy motief is, moet nie gister vandag maak nie en môre vandag maak nie.
Hy gaan na Brigde House skool toe en hy was daar vir 3 jare by die skool. Sy naam is Guillum Roosyn. Hy bly in die koshuis. Sy motief is om altyd by te wees en en om iets te doen met enthusieasma.
Sy naam is Bryan R. Dis Sy eerste jaar by die skool Bridge house. Hy bly in die koshuis saam met Guillum. Sy motief is om altyd n glimlag jou gesig het.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.