Loading

SURADNIČKA PARTNERSTVA Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca

UVOD

Obrasci za prijavu projekata nalaze se na Platformi za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Na jedinstvenoj platformi možete registrirati organizaciju ako još ne posjedujete OID, uređivati podatke o svojoj organizaciji, ispunjavati prijavne obrasce u željenom području te na taj način prijaviti projekt, no prije svega možete se detaljno uputiti u tehničke specifikacije prijavnog obrasca koje je priredila Europska komisija i ostale vodiče (poglavlje SUPPORT, Applicant and beneficiary guides) namijenjene potencijalnim prijaviteljima i postojećim korisnicima. Kako biste imali pristup svim navedenim funkcionalnostima platforme, potrebno je za adresu e-pošte s kojom se prijavljujete otvoriti EU login račun (prema uputama za otvaranje EU login računa).

Svi novi prijavitelji moraju voditi računa o tome da je prije podnošenja prijave potrebno registrirati ustanovu na portal za sudionike te dobiti OID broj, koji unosite u prijavu, u dio Participating organisations. Već registriranim ustanovama OID brojevi su automatski dodijeljeni, što je moguće provjeriti jednostavnom pretragom po nazivu na dijelu portala za već postojeće sudionike. Sve o registraciji ustanova pročitajte u kratkom vodiču.

Program Erasmus+ u okviru Ključne aktivnosti 2 (Suradnja organizacija i institucija) nudi dvije vrste partnerstava za suradnju: suradnička partnerstva i mala partnerstva. Suradnička partnerstva u sektoru obrazovanja i osposobljavanja moguće je provoditi u područjima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja te obrazovanja odraslih, a obrasci za sva tri područja dostupni su online:

Nakon što krenete s ispunjavanjem obrasca, isti ostaje dostupan za online uređivanje sve do konačnog podnošenja prijave, a rok za podnošenje u sva tri područja je četvrtak, 20. svibnja u 12 sati. Obrazac je u svakom trenutku moguće sačuvati i u formatu PDF. Unaprijed Vas obavještavamo da će online sustav ponekad imati poteškoća te prijavi možda nećete moći uvijek pristupiti, no to Vas ne treba zabrinjavati. Imate dovoljno vremena za uređivanje prijave, a najvažnije je da ne čekate posljednji dan za njezino podnošenje. Prijavni obrazac popunjavate na hrvatskom ili engleskom jeziku (odabire se iz padajućeg izbornika u prvom poglavlju obrasca – Context).

Prijavitelj mora biti organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa te ista prijavu podnosi svojoj nacionalnoj agenciji u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu. U svojstvu partnerskih organizacija u suradničkim partnerstvima mogu sudjelovati organizacije iz programskih i partnerskih zemalja.

Suradnička partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija aktivnima u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ili drugim socioekonomskim sektorima te organizacijama koje provode interdisciplinarne aktivnosti u različitim područjima, a više informacija potražite u relevantnim dijelovima Vodiča kroz program Erasmus+.

Projekti suradničkih partnerstava mogu trajati od 12 do 36 mjeseci, uz minimalno sudjelovanje tri organizacije iz tri različite zemlje sudionice programa.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava projekta promjenjiv je i iznosi najmanje 100 000 EUR, a najviše 400 000 EUR za projekte koji traju najmanje 12, a najviše 36 mjeseci.

1. CONTEXT

Područje u kojem prijavljujete projektni prijedlog vidi se na samom vrhu i odabire se automatski, nakon što kliknete na poveznicu koja vodi na obrazac. U ovom dijelu obrasca također upisujete naziv i akronim projekta te iz padajućeg izbornika odabirete datum početka projekta. Datum završetka projekta se obračunava automatski, nakon što odaberete trajanje u mjesecima. Odabirom datuma početka i završetka projekta koji nije u skladu s pravilima Programa obrazac će automatski obavijestiti da se radi o pogrešci. U padajućem izborniku potrebno je odabrati hrvatsku nacionalnu agenciju kao agenciju kojoj prijavljujete projektni prijedlog te hrvatski ili engleski kao jezik ispunjavanja prijave.

2. PARTICIPATING ORGANISATIONS

U ovom dijelu obrasca unosite podatke o sudjelujućim organizacijama. Podaci se za sve organizacije povlače automatski nakon što unesete OID. Ako Vaša organizacija nema OID, upute za registraciju potražite na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (Registracija organizacija).

U nastavku iz padajućeg izbornika odabirete vrstu organizacije te djelokrug aktivnosti.

Za svaku organizaciju potrebno je unijeti podatke o zakonskom zastupniku i kontaktnoj osobi, ako zakonski zastupnik nije ujedno i kontaktna osoba. Podatke uređujete klikom na zelenu, a brišete klikom na crvenu ikonu.

Slijedi dio u kojem narativno unosite detaljnije informacije o vrsti organizacije, djelokrugu aktivnosti, zaposlenicima i dosadašnjim relevantnim aktivnostima. Podatke o dosadašnjem iskustvu u statusu prijavitelja sustav povlači automatski.

Iste korake slijedite i prilikom unosa detalja za sve ostale sudjelujuće organizacije.

3. PROJECT DESCRIPTION

Kako bi ih se moglo uzeti u obzir za financiranje, suradnička partnerstva moraju biti usmjerena na barem jedan horizontalni prioritet i/ili barem jedan posebni prioritet iz relevantnog područja. Također je nužno odabrati do tri teme koje želite adresirati projektnim prijedlogom. Prioritete i teme birate iz padajućeg izbornika, dok povezanost odabranih prioriteta s ciljevima opisujete narativno.

U nastavku ovog poglavlja odgovarate na pitanja koje se odnose na kontekst, ciljeve, potrebe, ciljane skupine, suradnju s partnerima, ishode i projektne rezultate, inovativnost i komplementarnost i sl.

U obrascu je također potrebno pružiti informacije o sudionicima koje namjeravate uključiti u projektne aktivnosti. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na kategoriju sudionika s manje mogućnosti, za koje je, ako ih namjeravate uključiti, potrebno unijeti okvirni broj te iz padajućeg izbornika odabrati vrste prepreka s kojima se susreću. Narativno je zatim potrebno opisati kako im namjeravati pružiti podršku te u koje će se aktivnosti uključiti. Više informacija o horizontalnom prioritetu uključivanje i raznolikost te kategorijama osoba s manje mogućnosti potražite u relevantnim dijelovima Vodiča kroz program Erasmus+.

4. PREPARATION

U sljedećem poglavlju opisujete aktivnosti koje namjeravate provesti u pripremnoj fazi.

5. MANAGEMENT

Proračun za kategoriju Upravljanje projektom i njegova provedba obračunava se automatski te iznosi 500 eura mjesečno za koordinatora, odnosno 250 eura mjesečno za partnera. Također je potrebno pružiti detaljnije informacije o projektnim aktivnostima koje namjeravate financirati iz ove proračunske kategorije.

Slijedi dio obrasca u kojem opisujete transnacionalne projektne sastanke – učestalost, sudionici, mjesto održavanja, ciljevi i sl. Za izračun udaljenosti koristite kalkulator Europske komisije, a iznos po sudioniku obračunava se automatski nakon što iz padajućeg izbornika odaberete jedan od ponuđenih razreda udaljenosti.

U nastavku obrasca odgovarate na pitanja koje se odnose na upravljanje projektom (kontrola potrošnje proračuna, upravljanje vremenom, zadaće partnera, praćenje izvršenja, indikatori, upravljanje rizicima i dr.).

U završnom dijelu ovog poglavlja unosite informacije koje se odnose na provedbu projekta (usklađenost ciljeva i rezultata, komunikacija i suradnja, korištenje relevantnih europskih platformi i sl.).

6. PRODUCTION OF PROJECT RESULTS

Projektni rezultati koji se financiraju unutar ove kategorije trebaju biti značajni u kvaliteti i obujmu te dokazati potencijal za širu uporabu i utjecaj. Radi se o konkretnim, opipljivim rezultatima projekta poput: kurikuluma, pedagoških materijala, otvorenih obrazovnih sadržaja, IT alata, analiza, studija, metoda suradničkog učenja i sl.

Ako namjeravate izraditi projektne rezultate, tada u ovom poglavlju prvo iz padajućeg izbornika odabirete odgovor „Da“ kao odgovor na pitanje „Planirate li izraditi projektne rezultate u projektu?“, nakon čega će se otvoriti poglavlje Project Results Summary.

Kako biste dodali pojedine projektne rezultate potrebno je odabrati opciju Add a Project result, nakon čega će se za svaki rezultat otvoriti polja koja ćete trebati ispuniti u ovom poglavlju (označena zvjezdicom kao obavezna): odabir vodeće organizacije za izradu projektnog rezultata (iz padajućeg izbornika) te naziv projektnog rezultata.

U potpoglavlju Project Results Details potrebno je opisati projektni rezultat (uključujući analizu potreba, ciljane skupine, elemente inovacije te potencijal za širu uporabu i utjecaj), odabrati vrstu rezultata iz padajućeg izbornika, opisati podjelu rada i zadataka u izradi rezultata kao i primijenjenu metodologiju, odabrati početak i završetak rada na projektnom rezultatu te iz padajućih izbornika odabrati jezik rezultata, medij i organizacije koje sudjeluju u izradi rezultata.

U potpoglavlju Project Results Budget potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati pojedine organizacije čije osoblje je radilo na izradi rezultata, a dodati novu organizaciju možete pomoću opcije Add a Project Result Budget.

Podatke o broju sati pojedinih kategorija osoblja (odabrati iz padajućeg izbornika) koja radi na projektnim rezultatima potrebno je unijeti u potpoglavlju Project Results Budget Details odabirom opcije +Add a Project result budget details.

Budući da se očekuje da su troškovi voditelja i administrativnog osoblja obuhvaćeni kategorijom troška Upravljanje i provedba projekta, nužno je opravdati ulogu, vrstu i opseg troškova osoblja za koje se podnosi zahtjev u vezi sa svakim predloženim rezultatom. Stoga će se prilikom odabira voditelja ili administrativnog osoblja pod kategorijom osoblja u potpoglavlju Project Results Budget Details u poglavlju Project Results Details pojaviti dodatno pitanje, na koje će trebati odgovoriti.

7. MULTIPLIER EVENTS

Potpora za događanja s multiplicirajućim učinkom namijenjena je isključivo projektima koji će proizvesti projektne rezultate (projekt bez projektnih rezultata ne može dobiti potporu za ovu kategoriju), a radi se o doprinosu za troškove nacionalnih i transnacionalnih konferencija, seminara i događanja (u fizičkom ili virtualnom obliku) kojima je cilj diseminacija projektnih rezultata. Bitno je napomenuti da u ovoj kategoriji troška nisu prihvatljiv troškovi za predstavnike partnerskih organizacija.

Slično kao i pri unosu projektnih rezultata, zatražiti potporu pod ovom stavkom možete odgovarajući s „Da“ na pitanje „Planirate li uključiti multiplicirajuća događanja u projekt?“, nakon čega se pojavljuje potpoglavlje Multiplier Events Summary u kojem odabirete vodeću organizaciju iz padajućeg izbornika te unosite naziv događanja.

U potpoglavlju Multiplier Events Details potrebno je unijeti zemlju u kojoj planirate događanje te opisati događaj (uključujući ciljane skupine i ciljeve samog događanja), odabrati početak te završetak događanja, zatim iz padajućeg izbornika odabrati projektni rezultat koji namjeravate predstaviti na događanju te druge sudjelujuće partnerske organizacije na događanju (ako ih ima).

U potpoglavlju Multiplier Events Budget potrebno je unijeti broj lokalnih i/ili stranih sudionika i/ili sudionika na virtualnom događanju.

U ovoj kategoriji troška može biti maksimalno odobreno 30.000 EUR po projektu, od čega maksimalno 5.000 EUR za virtualna događanja.

8. LEARNING, TEACHING, TRAINING ACTIVITIES

Važno je napomenuti da - kako bi se sredstva za kategoriju Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja odobrila - prijavitelj mora opravdati uključivanje ovih aktivnosti kao nužnih za postizanje ciljeva i rezultata projekta.

U slučaju da planirate aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, nakon što iz padajućeg izbornika na pitanje „Planirate li uključiti transnacionalne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja u projekt?“ odaberet odgovor „Da“, automatski će se otvoriti potpoglavlje Activities Summary s prvom LTT aktivnošću C1 u kojem će biti potrebno unijeti naziv aktivnosti, odabrati vodeću organizaciju za tu aktivnost (iz padajućeg izbornika) te mjesto održavanja aktivnosti. Dodatne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, ako ih planirate, možete dodati pomoću opcije +Add a LTT.

U potpoglavlju Activity Details potrebno je detaljno opisati aktivnosti, profil sudionika, ciljeve te rezultate aktivnosti. Dodatno, u ovom je polju potrebno upisati trajanje aktivnosti i iz padajućeg izbornika odabrati sudjelujuću organizaciju .

Potpoglavlje Summary of Groups Participants sadrži pojašnjenje o sudionicima za koje možete tražiti potporu, a obavezna polja koja trebate popuniti su: vrsta (odabrati iz padajućeg izbornika) i broj sudionika, broj osoba u pratnji, trajanje same aktivnosti (koja ne uključuju dane za putovanje) te broj dana potrebnih za putovanje. Nadalje, potrebno je kvačicom označiti ako se radi o „zelenom“ putovanju.

Nakon što popunite navedene podatke otvorit će se potpoglavlje Group 1, koje će se smatrati ispunjenim kada ispunite potkategoriju ispod navedenog potpoglavlja, odnosno Group of Participants Budget. U potpoglavlju Group of Participants Budget potrebno je popuniti sva polja označena zvjezdicom: iz padajućeg je izbornika potrebno odabrati udaljenost (Distance Band) koju ćete izračunati pomoću kalkulatora udaljenosti Europske komisije, zatim broj sudionika aktivnosti, trajanje aktivnost, broj osoba u pratnji i trajanje aktivnosti za osobe u pratnji, te broj sudionika (u odnosu na ukupan broj sudionika) za koje namjeravate tražiti potporu za inkluziju (potpora za inkluziju po sudioniku iznosi 100 EUR).

U završnom dijelu ovog poglavlja je u Background information potrebno opisati na koji način ove aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja doprinose ostvarenju ciljeva projekta, zatim odabir i pripremu sudionika aktivnosti te podršku sudionicima, kao i način na koji će se priznati/validirati ishodi učenja sudionika.

U slučaju da LTT aktivnost traje od 2 do 12 mjeseci, možete zatražiti za sudionika kojem je to potrebno i jezičnu potporu, no zahtjev trebate obrazložiti u obrascu.

9. TIMETABLE

Informacije o svim dosad unesenim aktivnostima će se pojaviti u ovom poglavlju, a obrazac pruža i mogućnost dodavanja drugih relevantnih aktivnosti.

10. SPECIAL COSTS

U ovom poglavlju moguće je zatražiti Potporu za uključivost i Izvanredne troškove. Potpora za uključivost podrazumijeva dodatne troškove koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, a više informacija potražite u relevantnom dijelu Vodiča kroz program Erasmus+. U slučaju odobrenja, troškovi u kategoriji Potpora za uključivost se mogu prihvatiti u cjelokupno zatraženom iznosu (100% prihvatljivih troškova).

Izvanredni troškovi mogu se odnositi na doprinos stvarnim troškovima koji se tiču podugovaranja ili kupnje proizvoda i usluga, zatim troškove pružanja financijskog jamstva (ako ga zatraži nacionalna agencija) te na visoke putne troškove sudionika, uključujući putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika. U ovom slučaju u pitanju je sufinanciranje (80% prihvatljivih troškova).

11. FOLLOW-UP

U sljedećem poglavlju odgovarate na pitanja koja se odnose na tri teme: učinak, dijeljenje, promocija i korištenje projektnih rezultata te održivost. Učinak opisujete u kontekstu sudionika, sudjelujućih organizacija, ciljanih skupina i ostalih relevantnih dionika te na nekoliko različitih razina, uz navođenje informacija o načinu na koji učinak namjeravate mjeriti.

U bloku pitanja koji se odnosi na dijeljenje, promociju i korištenje projektnih rezultata pružate informacije o ciljanim skupinama, aktivnostima, odgovornostima i kompetencijama relevantnih osoba i organizacija unutar partnerstva, otvorenom pristupu i dostupnosti projektnih rezultata te druge relevantne informacije na ovu temu.

U zadnjem dijelu obrasca unosite informacije o aktivnostima koje namjeravate održati nakon isteka europskog financiranja s ciljem osiguranja projektne održivosti.

12. BUDGET SUMMARY

U ovom dijelu obrazac automatski obračunava ukupan zatraženi proračun po stavkama, sukladno ranije unesenim podacima. Također je moguće vidjeti pregledni prikaz zatraženog proračuna po sudjelujućim organizacijama.

13. PROJECT SUMMARY

U projektnom sažetku sumirate dosad pružene informacije odgovarajući na četiri kratka pitanja. Upućujemo na korištenje punih rečenica i pružanje jasnih i cjelovitih informacija, budući da je riječ o sažetku koji će, u slučaju odobrenja projektnog prijedloga, biti javno dostupan.

14. ANNEXES

U ovom dijelu obrasca prilažete deklaraciju časti, mandatna pisma i ostale dokumente. Deklaracija časti je obavezan prilog koji najprije preuzimate klikom na ikonu Download Declaration On Honour. Deklaraciju časti ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik prijavitelja uz obavezno navođenje datuma i mjesta potpisa te se skenirani primjerak zatim učitava klikom na ikonu Add Declaration on Honour.

Na isti način preuzimate (DOWNLOAD MANDATES) i učitavate (Add Mandate) mandatna pisma kojima partnerske organizacije daju punomoć prijavitelju za prijavu projektnog prijedloga. Mandatna pisma potrebno je dostaviti najkasnije prije potpisa sporazuma o financiranju projektnog prijedlog s nacionalnom agencijom.

Ako smatrate potrebnim, prijavi je moguće priložiti ostale relevantne dokumente.

15. CHECKLIST

Prije podnošenja projektnog prijedloga, još jednom provjerite kontrolnu listu kako biste bili sigurni da ste ispunili kriterije formalne prihvatljivosti.

16. SHARING

Obrazac također nudi mogućnost dijeljenja, kako bi pristup i/li mogućnost unosa podataka imao veći broj osoba. Obrazac dijelite tako da kliknete na ikonu Share with a new person, unesete adresu e-pošte i definirate pristupnu razinu (čitanje, čitanje i uređivanje te čitanje, uređivanje i podnošenje prijave).

17. HISTORY

U završnom dijelu obrasca možete vidjeti detalje o podnesenim verzijama projektnog prijedloga (vrijeme predaje, status i sl.). Ako ste predali više verzija projektnog prijedloga, u obzir će se uzeti verzija koju ste predali kasnije.

Created By
Ivana Filipović
Appreciate

Credits:

Created with images by Jon Tyson - "untitled image" • DariuszSankowski - "old retro antique" • Hermann - "books stack literature" • TaniaRose - "time work clock" • Tumisu - "analytics charts business" • AbsolutVision - "lightbulb concept cork" • Pexels - "abacus classroom count" • A_Different_Perspective - "fountain pen filler ink" • 422737 - "folder federal folder file" • geralt - "checklist check rectangles" • BlancaElenda - "giratiempo harry potter magic"