Werken bij de defensie Landmacht

Kom 5 februari naar landmacht en krijg een gratis les!!!!!!! Vanaf 13:00 19:00 uur 's middags. Je bent vanaf 9 jaar en ouder welkom en dan word je in groepen verdeeld van je eigen leeftijd. DUS KOM!!!!!!!!!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.