Loading

Y Gof 2019 - 2020

Dyma gopi electroneg o'r Gof. O hyn ymlaen, dyma sut fyddwn ni'n cyflwyno newyddion am yr ysgol pob tymor ond, bydd y rhifyn cyntaf hwn yn rhannu newyddion am flwyddyn 2019-2020. Felly, mwynhewch y rhifyn cyntaf ar-lein.

Croesawu Blwyddyn Meithrin

Dyma Iago, Gwen, Emily, Elouise, Lois, Wil, Caia, Kian a Lewis ar eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol.

Ym Medi 2019, dechreuodd 9 o blant ym mlwyddyn Meithrin. Erbyn hyn, mae 2 arall wedi ymuno a nhw sef Erin ac Albie. Daeth Erin ac Elis (ei brawd sydd ym mlwyddyn 1) i'r ysgol yng nghyfnod yr ystod clo ym mis Ebrill a daeth Albie hefyd cyn yr Haf.

Yn Yr Ardd

Medi 2019

Dyma thema y Cyfnod Sylfaen y tymor yma. Roeddem yn ddiolchgar iawn i rieni Elias blwyddyn 2 am ddod atom i adeiladu gwesty anifeiliaid. Roedd y plant wedi mwynhau er gwaethaf y tywydd sal. Cawsom hefyd gyfle i flasu mel blasus mam Miss Lois Jones.

Rygbi

Llongyfarchiadau enfawr i owain Strain ar gael ei ddewis i chwarae rygbi i Eryri. Pob lwc i ti Owain.

Mwy o Rygbi

27.9.19

Daeth John Pugh, capten tim rygbi cyntaf Pwllheli draw i'r ysgol i roi hyfforddiant i blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 gan eu bod yn gwneud gwaith ar Gystadleuaeth Cwpan Rygbi'r Byd eleni.

Parti Calan Gaeaf

23.10.19

Cafwyd Parti Calan Gaeaf yn yr Ysgol eleni, daeth pawb draw yn eu gwisgoedd i wylio ffilm ddychrynllyd a bwytodd pawb lond eu boliau o bethau melys.

Gwasanaeth Diolchgarwch

24.10.20

Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yng Nhapel Rhydbach eto eleni ar y cyd gyda chriw yr ysgol Sul. Crewyd gwasanaeth byr gan griw blwyddyn 5 a 6 yn dilyn amryw o ganeuon gan holl ddisgyblion yr ysgol i ddiolch i Dduw am bopeth.

Casglwyd basgeidiau o fwydydd gan yr holl blant i'w cyfrannu at fanc bwyd Pwllheli. Aeth yr arian a gasglwyd tuag at achos cancr.

Athletau Blwyddyn 5 a 6

6.10.19

Aeth blwyddyn 5 a 6 i gymryd rhan mewn cystadleuaeth athletau yng Nghanolfan Hamdden Pwllheli.

Diwrnod Plant Mewn Angen

15.11.19

Ar ddiwrnod Plant Mewn Angen eleni, daeth Pudsey i'r ysgol i ymweld a'r plant. Wrth i bawb wisgo eu pyjamas i'r ysgol, casglwyd £182 tuag at yr achos.

Trip Glan Llyn a Mary Jones Y Bala - Blwyddyn 3 a 4

18.11.19

Cyngerdd Prosiect Creadigol

22.11.19

Ers mis Medi, bu pawb yn yr ysgol yn brysur yn paratoi ar gyfer y Cyngerdd Creadigol. Gan ei bod hi'n gyfnod Cwpan Rygbi'r Byd, penderfynwyd creu Cyngerdd fel ein Prosiect Creadigol eleni. Roedd Cwpan Rygbi'r Byd yn agor llawer o ddrysau er mwyn gallu cael blas o wahanol wledydd. Cwmni 'Dawns i Bawb' oedd yn gyfrifol gyda'r dawnsio ar gyfer y cyngerdd, Catrin Alwen oedd yn gyfrifol o'r canu a'r perfformio a Mrs Bethan Rhys oedd yn gyfrifol o'r gwersi Ffrangeg.

Ymweliad yr esgob Andy

Daeth yr esbog Andy i'r ysgol ar y 4ydd o Ragfyr i wobrwyo Mia blwyddyn 2 am ennill gyda'i dyluniad cerdyn Nadolig. Da iawn chdi Mia.

Mentergarwch

Bu blwyddyn 1 a 2 yn brysur yn creu addurniadau Nadolig eleni er mwyn eu gwerthu yn y cyngerdd. Roedd yna ddigon o waith llifio coed, mesur, torri a gwnio i'n cadw'n brysur.

Cyngerdd Nadolig

11.12.19

Pontydd

12.11.19

Daeth Robin Owen draw at CA2 i drafod gwaith Pontydd.

Trip Blwyddyn 1 a 2

17.12.19

Aeth blwyddyn 1 a 2 i Pontio i weld Sioe Nadoligaidd. Aethon nhw i Coed Helen am ginio ac yna i Cibyn i ddringo. Wel am hwyl!

Trip Blwyddyn Derbyn a Meithrin

18.12.19

Aeth blwyddyn Derbyn a Meithrin i Tyddyn Sachau i weld Sion Corn yna i Plas Heli i gael cinio ac i chwarae.

Gweithgareddau Nadolig

19.12.19

Cawsom ddiwrnod i ddathlu'r Nadolig a chael gwneud gweithgareddau hwyliog er mwyn codi arian tuag at Glwb Hoci Pwllheli yn eu hymgyrch i godi digon o arian i gael cael hoci newydd i'r ardal. Cymysgwyd pob oedran i wneud 10 o dimau. Cafodd pawb flas ar wneud pob math o bethau difyr yn cynnwys creu sled, gwneud taith Sion Corn o gwmpas y byd gyda Sphero/Beebot, lliwio, Cwis, chwilio am gorrach o gwmpas y pentref, addurno coeden Nadolig a llawer o bethau. Roedd sgiliau cydweithio yn hanfodol. Codwyd £180 tuag at y Clwb Hoci.

Chwaraeon am Oes

17.1.20

Daeth cyn ddisgybl Ysgol Pont y Gof, Magi Hughes i'r ysgol i gynnal cwrs 'Playmaker' i flwyddyn 5 hynny oedd, creu blwyddyn 5 yn arweinwyr chwaraeon. Dysgodd lawer o sgiliau iddynt a chyflwyno llawer o gemau iard difyr iddynt.

Meddgyfa Rhydbach

23.1.20

Aeth Cyngor yr Ysgol draw i feddygfa Rhydbach i dderbyn rhodd o £205 wedi iddynt gynnal raffl. Bydd yr arian yma yn mynd tuag at barc chwarae yn yr ysgol.

Cristingl

24.1.20

Daeth criw yr Eglwys draw i'r ysgol i greu cristingl gyda'r holl ddisgyblion, roeddent wrth eu boddau yn creu.

Bedydd Casi

29.1.20

Aeth Blwyddyn 1 a 2 draw i Eglwys Llangwnadl i fedyddio Casi. Cynhaliwyd wasanaeth o dan arweiniad Richard Wood. Neill ac Alis ddewisiwyd i fod yn fam a tad i Casi ac roedd ganddi 4 o rieni bedydd sef Annie, Harri, Awel a Iolo. Cafwyd cacen i ddathlu'r achlysur.

Ffermwyr Ifanc Y Rhiw

19.1.20

Daeth criw o Glwb Ffermwyr Ifanc Y Rhiw draw i'r ysgol i greu sylfaen ar gyfer y cae chwarae newydd. Rydym yn hynod ddiolchgar iddynt.

Ymweliad Nia Parry

7.2.20

Daeth Nia Parry i'r ysgol i gyflwyno ei llyfr newydd i'r Cyfnod Sylfaen 'Cwmwl Cai'.

Ymweliad Hedd Wyn

Daeth actor ifanc draw i roi hanes Hedd Wyn i'r plant, roeddent wedi gwirioni cael dysgu am yr hanes mewn ffordd hynod effeithiol.

Beicio

7.2.20

Daeth Ifan a Paul draw i'r ysgol i ddysgu blwyddyn 6 am ddiogelwch beicio ar y ffyrdd. Cafodd pawb dystysgrif i brofi eu bod wedi llwyddo i gyrraedd y safonau.

Diwrnod Miwsig Cymru

7.2.20

Sebona Fi gan Yws Gwynedd sydd wedi cael ei phledleisio fel hoff gan plant Pont y Gof eleni. Aeth yr arian gasglwyd eleni tuag at elusen iechyd meddwl.

Pel Rwyd

10.2.20

Roedd dau dim o Ysgol pont y Gof yn cystadlu yng nghystadleuaeth Pel Rwyd eleni yn Nyffryn Nantlle. Chwaraeodd y ddau dim yn arbennig a cafodd un tim 3ydd yno, felly aeth y tim yno ymlaen i'r rownd nesaf ym Mangor ar y 27.2.20. Yno, ni gafwyd llwyddiant ond roedd safon y chwarae yn arbennig o dda a thim Pont y Gof wedi chwarae yn arbennig, clod mawr iddynt.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

28.2.20

Daeth y plant i'r ysgol yn eu dillad Cymreig, yn grysau rygbi a phel droed Cymru, dillad hen ferch Gymreig a dreigiau a phob math. Dyma lun o'r criw oedd yn cynrychioli yr ysgol ym Mhared Dewi Sant.

Diwrnod y Llyfr

5.3.20

Roedd safon y gwisgoedd yn ardderchog eto eleni gyda phob mathau o gymeriadau lliwgar a difyr. Cynhaliwyd sioe ffasiwn yn y neuadd a chyflwyniad ar pob llyfr.

Eisteddfod yr Urdd

8.3.20

Roedd llawer o blant yn cystadlu yn yr Eisteddfod cylch o fod yn barti adrodd, parti canu, yn chwarae offeryn, llefaru, actio a chanu. Aeth Lois o flwyddyn 1 ymlaen i'r Eisteddfod nesaf yn o gystal a phari canu yr ysgol.

Cyfnewid Llyfrau

14.3.20

Cafodd Gyngor yr Ysgol syniad gwych o gynnal diwrnod cyfnewid llyfrau yn yr ysgol. Unrhyw lyfr oeddent wedi ddiflasu arno, daethant a nhw i'r ysgol er mwyn eu cyfnewid gyda llyfr rhywun arall neu i rywun arall gael y cyfle i brynnu'r llyfr am £1.

Ysgolion yn cau

30.3.2020

Yng nghanol pandemig byd eang y coronafeirws, daeth y llywodraeth i benderfyniad i gau holl ysgolion Cymru a'r Deyrnas Unedig.

Sialens Trochfa Ddwr

14.5.20

Ar Facebook, roedd sialens trochfa ddwr yn cal ei chynnal o un person i'r llall, felly penderfynwyd gwneud un fel ysgol. Cafodd y rhieni gyfle i cyfrannu £5 at achos Awyr Las ac NSPCC drwy'r ysgol. Roedd y fideo werth ei gweld.

Cerdd gan Anti Caren

15.5.20

COVID 19 (I blant Ysgol Pont y Gof gan Anti Caren)

Chwarae allan yn yr ardd, Gweld y Cennin Pedr hardd,

Gwenwch ffrindiau, cofiwch hyn -

Fe ddaw eto haul ar fryn.

Plannu llu o hadau bach,

Hwythau'n tyfu'n lysiau iach,

Gwenwch ffrindiau, cofiwch hyn -

Fe ddaw eto haul ar fryn.

Pobi cacen efo Mam,

Yna'i llenwi hefo jam,

Gwenwch ffrindiau, cofiwch hyn -

Fe ddaw eto haul ar fryn.

Peintio llun o enfys dlos,

Darllen 'chydig bach bob nos,

Gwenwch ffrindiau, cofiwch hyn -

Fe ddaw eto haul ar fryn.

Cofiwch fynd ar ci am dro,

Cadw'n heini, gwneud jig-so,

Gwenwch ffrindiau, cofiwch hyn -

Fe ddaw eto haul ar fryn,

Ffonio'ch ffrindiau yn y p'nawn,

Gwneud yn siŵr fod pawb yn iawn,

Gwenwch ffrindiau, cofiwch hyn -

Fe ddaw eto haul ar fryn.

Byddwch gryf a byddwch lon,

Cawn fynd 'nol i'r ysgol hon,

GWENWCH FFRINDIAU, COFIWCH HYN -

FE DDAW ETO HAUL AR FRYN.

Caren Jones

Gwe-Gampau

Mehefin 2020

Gan nad oedd modd cael mabolgampau yn yr ysgol eleni, fe wnaethom gynnal Gwe-gampau. Roedd y plant yn cymryd rhan o'u cartrefi ac yn nodi eu hamseroedd a'u canlyniadau. Yn wir, roedd yn fabolgampau rhyfedd iawn ond yn hynod lwyddiannus a pawb wedi mwynhau.

Ail agor Ysgol

29.6.20

Penderfynwyd ail agor yr ysgolion gyda chanllawiau llym iawn er mwyn sichrau pellter cymdeithasol.

Cân gan Anni Llŷn

29.6.20

Ffarwelio Blwyddyn 6

16.7.20

Mae blwyddyn 2020 wedi bod yn flwyddyn tra gwahanol gyda Covid19. Ni chawsom y cyfle i ffarwelio gyda blwyddyn 6 cyn yr Haf, ond rydym yn gobeithio'n arw eu bod wedi setlo yn Ysgol Botwnnog o dan yr amgylchiadau a'u bod wedi creu llawer o ffrindiau newydd. Fel yr ydym yn ei ddweud yma ym Mhont y Gof, daliwch ati i wneud eich GORAU GLAS.

Welsh Whisperer

25.8.2020

Daeth Welsh Whisperer i'r ardal i wneud rhaglen deledu a chafodd criw o'r ysgol fod yn rhan o'r rhaglen, rydym yn edrych ymlaen yn arw i'w gweld.

Credits:

Created with images by Maarten Deckers - "Turquoise wooden wall" • Emiel Molenaar - "untitled image" • David Menidrey - "Pumpkin Twins" • Chris Lawton - "untitled image" • Lysander Yuen - "untitled image" • Toni Cuenca - "Christmas Decoration" • Tevarak Phanduang - "Soccer ball on grass green field with copy space" • C D-X - "untitled image" • Markus Spiske - "Basketball – Shot 2-Points" • Callum Parker - "untitled image" • Susan Yin - "untitled image" • Robinson Recalde - "Podcast recording with Microphone ready. " • Kimberly Farmer - "A collection of books. A little time. A lot of learning." • stux - "black board chalk traces" • Samara Doole - "Because the ocean is the best" • Federico Respini - "untitled image" • anncapictures - "tartan track career athletics" • Pexels - "music cassette tape cassette"