Toca Boca Hair salon

In deze game kun je verschillende toca boca karakters kiezen. Als je er een gekozen hebt kun je het haar zo maken zoals je wilt. Je kunt het kammen, douchen, verven, knippen en fohnnen. Om het karakter te kiezen klik je er op. Om te kammen veeg je de richting welke kant je wilt op kammen. Om te douchen hou je de douche ingedrukt boven het hoofd. Om te verven beweeg je je vinger heen en weer over de plekken die je wilt verven. Om te knippen slide je je vinger over de stukken die je wilt knippen en om te fohnen hou je de fohn op de plek ingedrukt waar je het haar heen wilt fohnen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.