Martwe świerki są PUSZCZY potrzebne

Co tracimy wycinając i usuwając zamierające świerki w Puszczy Białowieskej?

Szansę na skuteczniejszą, szybszą, naturalną i różnorodną biologicznie regenerację lasu siłami natury.

Miejsca wytwarzania i rozprzestrzeniania się „broni biologicznej” przeciwko kornikom.

Miejsca w Puszczy, gdzie masowo naturalnie odnawiają się dęby.

Środowisko życia wielu gatunków porostów i mszaków.

Jedyne środowisko życia wielu gatunków chrząszczy saproksylicznych, czyli związanych z martwym drewnem i obumierającymi drzewami, a także ze strefą podkorową i z próchnowiskami występującymi w takich drzewach.

Najważniejsze miejsca lęgowe rzadkich dzięciołów, przede wszystkim dzięcioła trójpalczastego.

Obfitą, urozmaiconą, dostępną przez wiele lat bazę żerową dla wszystkich gatunków dzięciołów, w tym tych najrzadszych – dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła trójpalczastego.

Jakie są korzyści z powalonych i próchniejących drzew?

Wzrasta różnorodności mikrosiedlisk (mozaikowatość lasu).

Stopniowo uwalnia się zgromadzona w kłodach materia organiczna do leśnej gleby.

Pojawia się miejsce życia dla co najmniej 230 gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

Rośnie liczba miejsc bytowania wielu epiksylicznych porostów.

Znacząco wzrasta liczba korzystnych siedlisk dla licznych, a bardzo słabo poznanych w kraju śluzowców.

Powstają znacznie lepsze warunki dla kiełkowania drzew i wielu innych roślin naczyniowych.

Pojawia się naturalne odnowienia świerka, które w grądach Puszczy Białowieskiej rozwija się prawie wyłącznie na martwym drewnie.

W dnie lasu pojawia się wiele naturalnych zbiorników z wodą, która jest magazynowana w leżących świerkach podczas opadów, ale też uwalnia się w kłodach w wyniku procesów rozkładu drewna przez bakterie i grzyby.

Siewki i młode drzewa są znacznie lepiej chronione przed zgryzaniem.

Powstają liczne siedliska bardzo rzadkich gatunków chrząszczy.

Dostępne są liczne wilgotne kryjówki, żerowiska z obfitością bezkręgowców oraz miejsca zimowania dla wielu gatunków płazów.

Obecność martwego drewna pozytywnie wpływa na liczebność i strukturę zespołów małych ssaków.

Pojawiają się dogodne warunki dla polujących i odpoczywających rysi.

Pnie leżących drzew tworzą dogodną dla przemieszczania się i polowania, wyniesioną nad grunt, sieć komunikacyjną w Puszczy, z której korzystają najróżniejsze zwierzęta.

Autorzy

Dr hab. inż. Andrzej Bobiec - Katedra Agroekologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr inż. Lech Buchholz - Polskie Towarzystwo Entomologiczne

Dr Marcin Churski - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Dr hab. Przemysław Chylarecki - Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz - Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski - Instytut Badawczy Leśnictwa

Dr hab. Bogdan Jaroszewicz - Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Dries P.J. Kuijper - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Dr Anna Kujawa - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk Poznaniu, Stacja Badawcza w Turwii

Dr Romuald Mikusek - Park Narodowy Gór Stołowych

Dr inż. Robert W. Mysłajek - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Sabina Nowak - Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

Mgr Paweł Pawlaczyk - Klub Przyrodników

Dr Tomasz Podgórski - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Dr hab. Wiesław Walankiewicz - Katedra Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski - Pracownia Biologii Lasu, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Karol Zub - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.