โครงการ มุมสร้างสุขคลายทุกข์ใจ จัดทำโดย นาย ณัฐพล เจริญชีพ 580512040024 คณะ รัฐประศาสนศาสตร์

หลักการและเหตุผลของโครงการ

สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงและตลอด 7 วันต่อสัปดาห์รวมถึงยังปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ

ซึ่งในปีที่ผ่านมาประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติงานมีความเครียดสูงและเดือดร้อนในเรื่องต่างๆที่มาใช้บริการรวมถึงมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจจำนวนมากที่บริเวณภายในสถานีตำรวจระหว่างรอรับการบริการ

ผมจึงอยากทำโครงการ มุมหนังสือ ประมาณ 100 เล่มวางที่จุดบริการประชาชน ณห้องรับแจ้งความหรือ onestopservice โดยมีหนังสือหลากหลายประเภท เช่นการ์ตูนขำขัน บันเทิง ตลก ตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน การเงิน ธรรมมะ กฎแห่งกรรม ซึ่งได้รับจากการบริจาคของหน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไป ตำรวจในสังกัด รวมถึงได้มีการจัดซื้อเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ลดความเครียด ในระหว่างรอรับการบริการภายในสถานีตำรวจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของโรงพักสถานีตำรวจอีกทางหนึ่ง
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรักการอ่านและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง
 3. เพื่อเป็นความเพลิดเพลินและลดความเครียดระหว่างการรอรับบริการต่างๆภายในสถานีตำรวจ เช่น รอคิวเข้าแจ้งความร้องทุกข์ เสียค่าปรับ แจ้งเอกสารหาย เป็นต้น
 4. มีความรู้ในด้านกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ประชาชนที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติราชการภายในสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นจำนวน 1 จุดบริการวันละ 100 ราย

สถานที่

สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น กองบังคับการตำรวจนครบาล 2

ด้านหน้าโรงพัก

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมคณะทำงาน วางแผน คิดโครงการ และงบประมาณ
 2. ประสานข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
 3. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือโครงการ
 4. ดำเนินการปฎิบัติจัดทำมุมหนังสือ
 5. ประเมินผล สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม
 6. ส่งรายงาน
ได้รับการบริจาคหนังสือจากตำรวจ สน.ประชาชื่น
ประชาชนมาบริจาคหนังสือ
เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
ดำเนินการปฏิบัติ
จัดทำเรียบร้อย

แผนปฏิบัติ

งบประมาณ

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากหนังสือได้รับการบริจาค
 • หน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเช่น โต๊ะ ป้าย ชั้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น กองบังคับการตำรวจนครบาล 2

ผู้รับผิดชอบ

นาย ณัฐพล เจริญชีพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
 • สอบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ

ประเมินผล

ประชาชนให้ความร่วมมือกับโครงการ
 • สังเกตุ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • ร้อยละ 50 ของผู้รับการบริการและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มุมหนังสือ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สร้างความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของโรงพักสถานีตำรวจอีกทางหนึ่ง
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรักการอ่านและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง
 3. สร้างความเพลิดเพลินและลดความเครียดระหว่างการรอรับบริการต่างๆภายในสถานีตำรวจ เช่น รอคิวเข้าแจ้งความร้องทุกข์ เสียค่าปรับ แจ้งเอกสารหาย เป็นต้น
 4. ประชาชนมีความรู้ในด้านกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Credits:

Created with images by Moyan_Brenn - "Books" • Pexels - "book desk indoors"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.