ÀTOM Alexia Rodríguez 3r E.S.O B

model atòmic dalton
Primer model atòmic de la història.
 • Els àtoms són invisibles i no es modifiquen.
 • Tots el àtoms d’un mateix element químic són iguals.
 • Els àtoms de elements químics diferents són diferents.
 • Els compostos estan formats per la unió d’àtoms d’elements diferents.
MODEL ATÒMIC THOMSON
 • Va demostrar que en les descarregues elèctriques de gasos s’obtenien partícules amb una carrega negativa. (anomenat electrons).
 • Va proposar fer un model d’àtom de dues partícules, carrega negativa (electrons) + carrega positiva.
 • Donava com a resultat un àtom elèctricament neutre.
Va ser la primera descripció teòrica de l’estructura interna dels àtoms - THOMSON
mODEL ATÒMIC rUTHERFORD
 • Va llençar partícules de càrrega positiva com si fossin projectils sobre una làmina molt prima d’or.
 • Per explicar aquest fet va proposar el model atòmic nuclear.
 • El model àtom es deScriu com un petit nucli
wEBGRAFIA
 1. https://global.britannica.com/science/Thomson-atomic-model
 2. https://global.britannica.com/science/Rutherford-atomic-model
 3. https://ratolidelaciencia.files.wordpress.com/2011/10/teories-atc3b2miques-i-models-atomics.pdf
 4. http://blocs.xtec.cat/carlescosta/files/2010/11/models-atomics-tema-4.pdf
Created By
Alexia Rodríguez Barbudo
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.