พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ Paradigm

อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ถือเป็นช่วงระยะของการวางพื้นฐานของการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ

ในช่วงนี้เน้นการหาหลักเกณฑ์การบริหารงานภาครัฐที่มีหลักการที่แน่นอนมาใช้เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.