JUST FEELING MY VIRTUAL WORLD

Working in the present, discovering in the future.

Empresa de realitat virtual (VR). Experts en creació d'aplicacions de realitat virtual per Android.

Hem desenvolupat un nou projecte que serà imprescindible per aquest 2017 i els pròxims anys.

"Tot sembla impossible, fins que és una realitat." Nelson Mandela

Nou projecte de VR.

Aquest projecte té relació amb les emocions humanes.

Té la finalitat de poder controlar-les o millorar-les segons cada usuari que faci ús de l'aplicació. Primerament s'ha de omplir un recull de preguntes, on es determinarà l'emoció actual.

Depenent de les respostes, pots trobar-te en estat: d'ira, tristesa, eufòria o por. A partir d'aquest pas, trobaràs un recull d'activitats dinàmiques o consells pràctics per al dia a dia sobre emocions. Finalment milloraràs emocionalment.

"El medio para cambiar de opinión es el afecto, no la ira." Dalai Lama
"If you can dream it, you can do it." Walt Disney

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.