JUST FEELING MY VIRTUAL WORLD

Working in the present, discovering the future.

Empresa de realitat virtual (VR). Experts en creació d'aplicacions de realitat virtual per Android. Estem desenvolupant un nou projecte que serà imprescindible per aquest 2017 i els pròxims anys.

Tot sembla impossible, fins que es una realitat. Nelson Mandela

Nou projecte de VR.

Aquest projecte consta de les emocions humanes. Amb la finalitat de poder controlar-les o millorar-les segons cada usuari de l'aplicació. Primerament s'ha de omplir un recull de preguntes, on es determinarà la teva emoció actual. Depenent de les respostes, pots trobar-te en estat: d'ira, tristessa, eufória o por. A partir d'aquest pas, trobaràs un recull d'activitats dinàmiques o consells pràctics per al dia a dia de les teves emocions. Finalment milloraràs emocionalment.

El medio para cambiar de opinión es el afecto, no la ira. Dalai Lama
If you can dream it, you can do it. Walt Disney

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.