เทพขี้โมโห ตำนานโพไซดอน

คู่มือการใช้

แนะนำท่องจำ ง่ายๆการสะกดชื่อสัตว์

กอ อุ งอ ไม้โท กุ้ง.

กอ อะ กะ+ พอ อุ นอ พรุน รวมกัน กะพรวน เป็นต้น

กาสอนให้คิดและแก้ปัญหา หากมีปัญหาจะแก้ยังไง อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ ได้หาสาเหตุของปัญหาว่าคืออะไร ทำให้เกิดเรื่องขึ้น

สอนว่า หากทำผิดต้องได้รับโทษ แต่ต้องดูว่าโทษที่จะได้รับสมเหตุสมผลหรือไม่ และสอนว่า กฎคือสิ่งที่ต้องทำ

สอนปัญหาโลกร้อน และการดูแลรักษาธรรมชาติ

ฝากข้อคิดให้เด็กคิดตามและได้วิเคราะห์เหตุและผลของปัญหา และหาทางแก้ไข ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบให้เด็กๆ

Created By
Surawat Inparsert
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.