โครงการศึกษาหลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ อ.พัทยา สถาบันวิทยสิริเมธี (vistec) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

สถานที่แรกที่ผมได้ไปศึกษา คือ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี เป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ แต่ไม่รับผู้พิการทางหูและตา สถาพแวดล้อมและอาคารเรียน ออกแบบมาให้ผู้พิการใช้งานได้ง่ายและสะดวก แต่ยังไม่ปลอดโปร่งเท่าที่ควร การเรียนการสอนเป็นสายอาชีวศึกษา มีหลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การจัดการธุรกิจ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

สถานที่ที่สองคือ สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรชั้นนำที่มีคุณภาพทางการวิจัยและทดลองทางวิทยาศาสตร์ จึงมีเครื่องมือ ห้องเรียนที่ดีและทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนจากการสอบเข้าเท่านั้น การเรียนการสอนเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทดลองทำจริง สถานที่เรียนมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพอย่างมาก มีห้องทดลอง ห้องอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ครู1คน ต่อเด็กนักเรียน 6 คน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนของเด็ก

สถานที่สุดท้ายคือ โครงการปลูกป่าวังจันทร์ ซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงเรียน เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าวังจันทร์ที่เกิดการรุกล้ำ และเผยแพร่ให้คนอนุรักษ์ป่าไม้ ภายในจะมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ต่างๆ การปลูกพืชสวนครัว การทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ

ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียนที่ต่างกันออกไป ทำให้ผมสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนวิชาพัฒนาหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณครับ

นายธีรภัทร ศิริพานิช 57030439 สาขาครุสถาปัตย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.