KUUNKIERTO JA ARJEN ASKAREET 2.2.2017 klo 18.00-20.15 Jokihelmen opisto, luokka 7, Vanhatie 45, Haapavesi

Mitä töitä vanha kansa ajoitti yläkuulle ja alakuulle, eli tuoreelle ajalle ja kuivalle ajalle. Miten täysikuu vaikuttaa? Ennen tiedettiin miten veden liike kuunvaiheiden mukaan vaikuttaa puutarhan- ja metsänhoitoon, puunkaatoon, rakentamiseen ja mitä terveysvaikutuksia kuunvaihtelulla on. Luennoijana Anja Pöyhönen.

Sitova ilm. 27.1.2017 mennessä www.jokihelmenopisto.com tai p. 044 7591 999.

Credits:

Created with images by rkarkowski - "moon the fullness of sky"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.