Loading

Maatwerk voor mensen Lancering social return proeftuinen 14 november 2017

“Ik doe mee!”, met deze woorden gaf Simone Roos (DG Overheidsorganisatie Ministerie van BZK) op 14 november jl. onder grote belangstelling het startschot voor twaalf social-returnproeftuinen. Met deze proeftuinen gaan tenminste veertig kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Roos: “Dit is nog maar het begin en vraagt om meer.”

Samen met Roos en Jos van Wesemael (Hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van I&W) zetten leveranciers, directeuren Inkoop en P&O, beleidsdirecteuren en mensen uit de doelgroep hun handtekening op de banier “Maatwerk voor Mensen. Ik doe mee.” Daarmee gaan de twaalf proeftuinen officieel van start.

Simone Roos en Jos van Wesemael ondertekenen de banier 'Maatwerk voor mensen. Ik doe mee!'

Bekijk de video die van deze feestelijke bijeenkomst gemaakt is en waarin alle leveranciers aan bod komen:

“De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen.” Een heel belangrijke zin uit het regeerakkoord, waar we al langer met elkaar aan werken. Categoriemanagement 'hoogwaardige inhuur' van het ministerie van I&W, de directie Ambtenaar en Organisatie van BZK, departementen en leveranciers hebben intensief samengewerkt om de social returnverplichting in te zetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Door als Rijk samen met leveranciers na te denken over de invulling van de Social-Returnverplichting van de leverancier, kan zowel binnen als buiten de overheid sociale impact gecreëerd worden. Jos van Wesemael benadrukte dat daarvoor ruimte nodig is. “De enige rol die leidinggevenden hebben is hun medewerkers de ruimte geven om te verkennen, te onderzoeken, uit te vinden wat er allemaal mogelijk is,” aldus Van Wesemael.

Deze proeftuinen laten niet alleen zien dat inkopen met sociale impact (maatschappelijke meerwaarde) daadwerkelijk mogelijk is, maar ook dat een andere vorm van combineren van ideeën en belangen, en het verbinden van partijen mooie resultaten oplevert. 16 november heeft de ICIA (Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden) ingestemd met de doorontwikkeling social return bij het Rijk: Maatwerk voor Mensen.

“We hebben creativiteit, lef en samenwerking nodig.”

Een goed voorbeeld van innovatief samenwerken met lef is te zien bij het Ministerie van I&W.Ruim een jaar geleden hebben zij met Categoriemanagement Hoogwaardige inhuur het goed benutten van Social Return op de agenda gezet. Esther Rijken en Fons Buurman hebben met collega’s van BZK de handen ineen geslagen en zijn samen met Susanne van den Oudenhoven en Marije Geluk aan de slag gegaan.

Social Return via de Generieke Maatregel (max 5% voorstellen in kandidaten op de opdracht) is op de categorie Hoogwaardige Inhuur erg lastig gebleken. Daarom is in afstemming met leveranciers verkend hoe wel maatschappelijke impact gecreëerd kan worden. Leveranciers gaven aan: vooraf betrokken te willen worden, ruimte te willen voor maatwerk, en naar de ruimte in de regels te willen zoeken.

Het resultaat is inmiddels zichtbaar: in raamovereenkomsten wordt nu ruimte geboden door te vragen om een Plan van Aanpak (maatwerk) i.p.v. het toepassen van de generieke maatregel. Door Social Return te beleggen op het niveau van Categoriemanagement i.p.v. op de onderliggende contracten zijn er meer mogelijkheden om daadwerkelijk sociale impact te creëren. En zo mensen aan werk te helpen!

V.l.n.r.: Esther Rijken (categoriemanagement I&W), Jos van Wesemael (I&W) en Fons Buurman (categoriemanagement I&W)
V.l.n.r..: Toon Warnier (BZK), Marije Geluk (BZK), Esther Rijken (I&W), Susanne van den Oudenhoven (BZK) en Fons Buurman (I&W)
Leveranciers ondertekenen hun proeftuin

Alle leveranciers op een rij: AEF, VKA, AEVES/Benefit, Emeritor, Atos, Berenschot, BMC, Conducto, Conclusion, Eiffel, EY, Supply Value, PWC en Yacht.

'Wij zijn de Haeghe Groep'

Ook in beeld hebben we kennis kunnen maken met een aantal bijzondere mensen uit de doelgroep en hun motivatie voor werk. Aan Thomas Schwencke, directeur van de Haeghe Groep, de eer om de tentoonstelling ‘Wij zijn de Haeghe Groep’ officieel te openen. De tentoonstelling bestaat uit twaalf levensgrote foto’s van medewerkers van het sociaal werkbedrijf Haeghe Groep van de gemeente Den Haag.

“Zij tonen het gezicht van de organisatie en vertellen waarom daar werken voor hen zo belangrijk is.”

Thomas Schwencke

"Sommige mensen zijn meer geschikt voor één bepaalde taak. Voor mij maakt het niet uit. Ik kan alles aanpakken."

Marijke Cadenbach

De tentoonstelling blijft tot eind december hangen in de hal van de Turfmarkt. Meer informatie over de werkzaamheden van de Haeghe Groep vind je op http://www.haeghegroep.nl/.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.