Loading

PÄIHDEILMIÖ & RYHMÄILMIÖ ammatillisiin oppilaitoksiin

Maksuton koulutuspaketti tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Ryhmäilmiö-koulutus

KENELLE? Koko oppilaitoksen henkilökunnalle.

MITÄ? Koulutus ja käsikirja nuorten ryhmien ohjaamiseen, hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen sekä erilaisten hyvinvointikeskustelujen rakentamiseen. Sisältää käytännön harjoituksia.

MIKSI? Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Se myös tutkitusti tehostaa opintomenestystä ja opintojen läpäisyä. Ryhmäilmiö tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista ja helpottaa kaikkien työtä.

  • Koulutuksen kesto 2h (osallistujasuositus 15−40 henkilöä/koulutus)
  • Sisältää Ryhmäilmiö-käsikirjat osallistujille.
  • Ryhmäilmiö-koulutuksesta on eniten hyötyä, kun siihen osallistuu koko toimipisteen henkilökunta!

Päihdeilmiö-oppitunnit

KENELLE? 15−18-vuotiaille opiskelijoille.

MITÄ? Päihdekasvatustunti, jossa tarkastellaan päihteiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä keskustellaan aiheesta ryhmänä.

MIKSI? Päihteiden käyttö on sosiaalista, ja siksi siitä on tärkeää keskustella ryhmässä. Kun päihteiden käytöstä keskustellaan rakentavasti ja eri näkökulmat huomioiden, paranevat myös opiskelijoiden mahdollisuudet tehdä harkitumpia päihteiden käyttöön liittyviä valintoja.

  • Oppitunnin kesto on 75−90 min/ryhmä. 3−4 ryhmää/päivä/kouluttaja.

Lisätiedot ja tilaukset

koulutukset@ehyt.fi

Anu Rautama, EHYT ry, p. 050 325 9273

Mikael Westman, EHYT ry, p. 050 562 4842

Hyvinvoiva amis -työpaja

KENELLE? Oppilaitoksen pedagogiselle johdolle, opiskelijapalveluista vastaaville, opiskelijahuollon henkilöstölle ja opiskelijakunnan hallitukselle.

MITÄ? Työpaja, jossa tarkastellaan hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta ja sen toteutumista oppilaitoksessa. Lisäksi laaditaan Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö -koulutuksille koulutuksenjärjestäjäkohtainen toteutussuunnitelma.

MIKSI? Hyvinvoinnin edistäminen vaikuttaa opiskelijoiden työ- ja toimintakykyyn, joten se on ammatillisen koulutuksen keskeinen tehtävä. Työpajassa tarkastellaan hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja tukipalvelujen näkökulmista. Lisäksi varmistetaan Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö -koulutusten jatkuvuus ja vaikuttavuus osana oppilaitosten hyvinvointityötä.

Lisätiedot

Ville Virtanen, SAKU ry, p. 020 755 1016

Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin

Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanke (2017—2018) edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäisee päihdehaittoja. Hanke on osa STM:n kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hanketta toteuttavat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ryyhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Yhteistyössä mukana ovat myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.