de veurleste 2016 De roma

Voorbereiding backstage

Klinken op de vrijwilligers

Klinken op onze trouwe bezoekers

Animatie allerlei

The Golden Tieger!

DISCOBAAAAAAR........... A MOEDER!"

Op naar een magisch 2017 in De Roma!
Created By
Lieve Boussauw
Appreciate

Credits:

De Roma

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.