Bio-Energie Van keturA,Michelle & Stella

Hoofdvraag: wat kunnen we te weten komen over bio-energie.

Wat is Bio-EnErgie stella

Bio energie is elektriciteit,warmte,of gas die gewonnen wordt uit Biomassa. Dit is bijvoorbeeld, hout,groente,tuin afval. Bio-Energie kan op verschillende manieren duurzame energie leveren.

Is bio-energie duurzaam? Michelle

Ja veel mensen vinden het duurzaam omdat: Het materiaal is niet op te raken & bio energie is klimaatneutraal.

Niet alle mensen vinden het duurzaam want er zijn ook nadelen: De herkomst van bio-massa is niet altijd, Bij bio-massa verwerking van mest,rioolslib en sloophout komen schadelijke stoffenvrij. Teelt van Bio-massa voor Bio-energie kan de biodiversiteit en voedsel productie bedreigen.

Hoe wek je bio-energie op? Ketura

Het opwekken van energie uit bio-massa gebeurt dus door verbranding,vergassing en vergisting. De energie komt meestal vrij in de vorm van warmte en wordt om gezet in elektriciteit.

Hoe zal bio-energie er in de toekomst uitzien? Stella

Hier een filmpje over bio-energie in toekomst de toekomst

Bio-energie in Nederland. Ketura

Hoe werkt Bio-energie Michelle

Bij de omzetting van vaste biomassa naar energie komen diverse technieken bij kijken . Vervolgens zijn er eerst een aantal noodzakelijk behandelingen dat zijn verkleiningen,verdichten en drogen deze behandelingen zijn nodig om transport en opslag makkelijk te maken maar ook om te weten hoeveel van de uiteindelijke energie.

Deze presentatie was van: Stella,Michelle & Ketura

Credits:

Created with images by jasonveal - "planet green natural earth"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.