Fairplay door: Renzo en Drazic FAIR PLAY HOORT JUIST IN DE SPEELEN DIE WE HEBBEN WANT DAN WEET JE NOOIT OF HET GELIJK WOORD OF DAT JUIST IEMAND GAAT WINNEN.

Gezondheid in belangrijk tijdens het sporten. Want als je wat dikker bent heb je een minder goeien conditie. En conditie is belangrijk bij bijvoorbeeld: voetball
Het meedoen is natuurlijk het leukste maar winnen geeft je meer zelfvertrouwen stel je voor je verliest elk potje voetbal dan ga je wat minder goed voelen omdat je alleen maar verliest.
Protesteren heeft niet altijd nut.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.