Preventiemedewerker (HSE Officer) Een impressie (an impression)

Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Hierdoor is de taak van een preventiemedewerker primair handreikingen geven om de blinde vlek op het gebied van veiligheid te verkleinen, tools aan te reiken die gebruikt kunnen worden om de eigen veiligheid te vergroten en een omgeving te bieden waarin veiligheidsissues zonder schroom benoemd kunnen worden.

Ultimately, everyone is responsible for his own behavior. As a result, the primary task of a HSE employee is to give hints and tricks to reduce blind spots, provide tools that can be used to increase personal safety and provide an environment in which security issues can be identified without any shame.

We leven echter ook in een maatschappij waar in toenemende mate verantwoording afgedragen dient te worden over hoe de veiligheid geïmplementeerd wordt. Hier zijn duizenden tools voor te vinden, want veiligheid is in de westerse wereld een hot item, waar ook veel geld mee te verdienen is. Om in dit woud van tools de juiste te gebruiken is de vraag: "Wat is de kern van veilig werken?"

However, we also live in a society where more and more accountability has to be given about how safety is implemented. Here are thousands of tools to be found, because safety in the Western world is a hot item, which also makes a lot of money for so called experts to earn. To use the right tools in this mist of tools is the question: "What are the basics, the roots of safe working?"

Misschien is het doel wel om iedereen 's avonds veilig thuis te krijgen, met voldoende mentale energie over om te genieten van de dingen die er (ook) toe doen. Je vrouw of man, de kinderen. Je familie of, zoals in ons geval het huisdier.

Perhaps the goal is just to get everyone safe at home with enough mental energy to enjoy the things that makes live worth living. Your wife or husband, the children. Your family or, as in our case, the dogs.

In een mindmap kan worden gevangen hoe complex de materie is, en dat het niet begint of ophoudt op het werk, maar dat alles wat wij doen effect heeft op het uiteindelijke resultaat. Recentelijke voorbeelden laten zien dat gewoontes bijdragen aan de verslechtering of verbetering van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de mensen die zij beïnvloeden en het milieu waarin zij leven. Voorkomen van letsel van deze hele kring, zowel fysiek als psychisch zou de prioriteit moeten zijn.

A mindmap can capture how complex the matter is, and it does not start or stop at work, but all that we do in life is affecting the final result. Recent examples show that habits contribute to the deterioration or improvement of the health and safety of employees. And not only that, but they also influence the people around them, and the environment in which they live. Prevention of injury for everyone in this circle, both physical and psychological has to be the priority.

Het is belangrijk trends te vinden in de fouten en bijna gemaakte fouten die wij in het dagelijkse werk maken. Hieronder valt ook het ontdekken/signaleren van defecten in materialen, te lang doorwerken onder hoge druk of fouten in engineering. Vertrouwen, vergevingsgezindheid en de wil om een steeds prettigere (en veiligere) werkomgeving te creëren is dan ook het streven.

It is important to find trends in the mistakes (misses) and almost made mistakes (near misses) we make in our daily work. This includes signalling/detecting defects in materials, too long work under high pressure or engineering errors. Confidence, forgiveness and the desire to create an ever more pleasant (and safer) work environment is therefore the goal.

Gaat het alleen over werk? Of gaat het ook over hoe je met elkaar omgaat, wat je met elkaar eet en welke druk je onderling bij elkaar oplegd? Is een bijnaam of een grapje over je sekse en/of geaardheid wel zo onschuldig? Als je slachtoffer bent van dit soort grapjes, kan je dan ergens heen? Heeft dit te leiden onder je werk?

Is it just about work? Or is it about how you interact, what you eat and what physical pressure we put on each other? Is a nickname or a joke about your sex and / or orientation so innocent? If you're a victim of this kind of joke, can you go somewhere? Does your performance suffer because of this?

Hoe ontstaan ongelukken? Worden ze wel allemaal gemeld? Waarom niet? Als preventiemedewerker ben je altijd op zoek naar nieuwe methodes om het algemene welzijn te verbeteren. Veilig werken is hier een onderdeel van, maar ook borging van veiligheid methodieken geeft een belangrijke bijdrage aan de vergroting van dit welzijn.

How do accidents occur? Are they all reported? Why not? As a HSE worker, you are always looking for new methods to improve overall well-being. Safe work is part of this, but defining methodologies also make an important contribution to increasing the well-being.

Taken (tasks)Preventiemedewerker (not translated )

 • Coordinatie van ARBO - zorg
 • Verzamelaar van near misses en signaleringen vanuit een diversiteit van bronnen
 • Administratie WPI (Werkplekinspectie) , gevaarlijke situaties, (bijna) ongevallen, LMRA (last minute risc analysis), OOG (observatie onveilig gedrag) ect
 • Stimulator van het uitvoeren van de in het target gestelde aantal veiligheidsbezoeken operations
 • Beoordeling en Opvolging van meldingen dmv RIE en 380° feedback naar klanten en medewerkers
 • Initiator van beheer en uitvoering kalibraties en keuringen.
 • Beschermingsmiddelenbeheer (bv verlopen brandblussers)
 • Aanwijzingen van medewerkers (VP, IV, WV, STEK)
 • Meedenkend voor de invulling en verantwoordelijk voor de uitvoering van VGWM beleid.
 • Verzorger van de borging van methodieken ism Quality.
 • Out of the box invulling - en opvolging - van de maandelijkse VCA voorstelling.
 • Vraagbaak en ondersteuner van de bedrijfshulpverlening
 • management - tolk op het gebied van VGWM

De preventiemedewerker ziet als zijn taken onderhouden van een goede vergaderstructuur in de VGWM commissie en de invulling van het BHV-team. Ook zal hij zich concentreren op een goede verstandhouding met de OR en het MT, zodat er probleemloos overlegd kan worden over een diversiteit van onderwerpen. Daarnaast is het onderhouden van een open cultuur waarin iedere fout zonder schroom of straf gemeld mag worden een hoofdtaak.

The prevention officer maintains a good meeting structure in the VGWM committee and the implementation of the BHV team. He will also focus on a good understanding with the OR (works council) and MT, so that there can be a problem-free consultation on a variety of topics. In addition, maintaining an open culture in which any mistake may be reported without any shame or punishment becomes a key task.

De Preventiemedewerker zal verwondingen en geestelijke nood niet kunnen voorkomen. Wel kan hij zijn steentje bijdragen aan een beter veiligheidsdenken binnen Schneider Electric.

The HSE Officer can not prevent injuries and mental distress. However, he can contribute to a better safety mind within Schneider Electric.

I am going for it! You to?

Created By
Jerry Lankreijer
Appreciate

Credits:

Jerry Lankreijer

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.