Preventiemedewerker Een impressie

Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Hierdoor is de taak van een preventiemedewerker primair handreikingen geven om de blinde vlek op het gebied van veiligheid te verkleinen, tools aan te reiken die gebruikt kunnen worden om de eigen veiligheid te vergroten en een omgeving te bieden waarin veiligheidsissues zonder schroom benoemd kunnen worden.

We leven echter ook in een maatschappij waar in toenemende mate verantwoording afgedragen dient te worden over hoe de veiligheid geïmplementeerd wordt. Hier zijn duizenden tools voor te vinden, want veiligheid is in de westerse wereld een hot item, waar ook veel geld mee te verdienen is. Om in dit woud van tools de juiste te gebruiken is de vraag: "Wat is de kern van veilig werken?"

Misschien is het doel wel om iedereen 's avonds veilig thuis te krijgen, met voldoende energie over om te genieten van de dingen die er (ook) toe doen. Je vrouw of man, de kinderen. Je familie of, zoals in ons geval het huisdier.

In een mindmap kan worden gevangen hoe complex de materie is, en dat het niet begint of ophoudt op het werk, maar dat alles wat wij doen effect heeft op het uiteindelijke resultaat. Recentelijke voorbeelden laten zien dat gewoontes bijdragen aan de verslechtering of verbetering van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de mensen die zij beïnvloeden en het milieu waarin zij leven. Voorkomen van letsel, zowel fysiek als psychisch is de prioritet

Het is belangrijk trends te vinden in de fouten en bijna gemaakte fouten die wij in het dagelijkse werk maken. Hieronder valt ook het ontdekken/signaleren van defecten in materialen, te lang doorwerken onder hoge druk of fouten in engineering. Vertrouwen, vergevingsgezindheid en de wil om een steeds prettigere (en veiligere) werkomgeving te creëren is dan ook het streven.

Gaat het alleen over werk? Of gaat het ook over hoe je met elkaar omgaat, wat je met elkaar eet en welke druk je onderling bij elkaar oplegd? Is een bijnaam of een grapje over je sekse en/of geaardheid wel zo onschuldig? Als je slachtoffer bent van dit soort grapjes, kan je dan ergens heen? Heeft dit te leiden onder je werk?

Hoe ontstaan ongelukken? Worden ze wel allemaal gemeld? Waarom niet? Als preventiemedewerker ben je altijd op zoek naar nieuwe methodes om het algemene welzijn te verbeteren. Veilig werken is hier een onderdeel van, maar ook borging van veiligheid methodieken geeft een belangrijke bijdrage aan de vergroting van dit welzijn.

Taken Preventiemedewerker

 • Coordinatie van ARBO - zorg
 • Verzamelaar van near misses en signaleringen vanuit een diversiteit van bronnen
 • Administratie WPI (Werkplekinspectie) , gevaarlijke situaties, (bijna) ongevallen, LMRA (last minute risc analysis), OOG (observatie onveilig gedrag) ect
 • Stimulator van het uitvoeren van de in het target gestelde aantal veiligheidsbezoeken operations
 • Beoordeling en Opvolging van meldingen dmv RIE en 380° feedback naar klanten en medewerkers
 • Initiator van beheer en uitvoering kalibraties en keuringen.
 • Beschermingsmiddelenbeheer (bv verlopen brandblussers)
 • Aanwijzingen van medewerkers (VP, IV, WV, STEK)
 • Meedenkend voor de invulling en verantwoordelijk voor de uitvoering van VGWM beleid.
 • Verzorger van de borging van methodieken ism Quality.
 • Out of the box invulling - en opvolging - van de maandelijkse VCA voorstelling.
 • Vraagbaak en ondersteuner van de bedrijfshulpverlening
 • management - tolk op het gebied van VGWM

De preventiemedewerker zal zich in eerste instantie richten op het opzetten van een goede vergaderstructuur in de VGWM commissie en de invulling van het BHV-team. Ook zal hij zich concentreren op een goede verstandhouding met de OR en het MT, zodat er probleemloos overlegd kan worden over een diversiteit van onderwerpen.

De Preventiemedewerker zal verwondingen en geestelijke nood niet kunnen voorkomen. Wel kan hij zijn steentje bijdragen aan een beter veiligheidsdenken binnen Schneider Electric.

Ik heb er zin in. Jullie ook?

Created By
Jerry Lankreijer
Appreciate

Credits:

Jerry Lankreijer

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.