Objectius de Desenvolupament Sostenible "EL FUTUR QUE VOLEM"

Els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són 169 fites per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Els governs, a través de Nacions Unides, s'han compromès a assolir-los l’any 2030 i, per tant, caracteritzaran les polítiques dels propers 15 anys.

"Catalunya plenament implicada en aquest projecte, ja ha començat a treballar per al desplegament dels ODS al nostre país"

ODS 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

La taxa de risc de pobresa després de transferències socials disminueix 1,9 punts percentuals l’any 2015 a Catalunya i se situa en el 19% de la població.

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

L'agricultura ecològica catalana creix anualment un 38% i s'aferma com a referent.

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

La sanitat catalana garanteix les prestacions sanitàries bàsiques a tota la ciutadania.

ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

En els últims 10 anys, ha disminuït considerablement l'abandonament escolar prematur.

ODS 5:. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

Les dones ocupen el 33,7% de càrrecs directius, mentre que els homes ocupen el 66,3% restant. A més, en el sector empresarial hi ha la meitat de dones emprenedores (10,5 %) que d’homes emprenedors (20,3%).

ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones.

Després del període de sequera 2005-2008, Catalunya ha continuat reduint el consum d’aigua amb mesures d’estalvi i d’eficiència.

ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

Les energies renovables suposaven el 2009 el 5,5% del consum brut d’energia final, mentre que l’objectiu del Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 és arribar al 20,1%.

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

La taxa d'atur més elevada se situa entre els joves,en un 37,64%. Reduir-la és una de les prioritats del Govern.

ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

El 40% dels grups de recerca de Catalunya estan vinculats a la sostenibilitat.

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

A Catalunya el 2015, el 20% de llars amb més ingressos acumulen 6 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desfavorides.

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

A Catalunya, més de 600 ciutats i pobles s'han adherit amb el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, una iniciativa conjunta mundial de ciutats i governs locals per lluitar contra el canvi climàtic.

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Anualment cada català malbarata 35 kg de menjar. Un canvi en els nostres hàbits de compra disminuiria considerablement aquesta xifra.

ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Catalunya estableix la reducció d’un 25% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2020 respecte de l’any 2005, i del 80% o més l’any 2050.

ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per el desenvolupament sostenible.

El pla de gestió del sonso, la gamba a Palamós i el lluç a Roses són iniciatives pioneres al Mediterrani, que inspiren el nou model pesquer català, basat amb una visió global dels ecosistemes marins i en els plans de cogestió entre pescadors, científics, tercer sector i administració.

ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertització, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

El 31,7% del territori és espai natural protegit que garanteix la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural més rellevant i representatiu de Catalunya.

ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d'aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

El Govern destinarà 62 milions d'euros per garantir l'assistència jurídica a les persones sense recursos durant aquest exercici 2016.

ODS 17. Enfortir els mitjans per implentar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Catalunya es compromet a destinar el 0,4% dels ingressos corrents incondicionats l’any 2018 a cooperació al desenvolupament.

Els ODS i l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible són un dels principals resultats de la Cimera de Rio+20 (2012) i donen relleu als Objectius de desenvolupament del mil•lenni. Catalunya participa en el debat internacional de les Nacions Unides a través de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible, nrg4SD.

Per a més informació, contacteu amb l'Àrea de Desenvolupament Sostenible del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: ads.tes@gencat.cat

Created By
ADS GENCAT
Appreciate

Credits:

Created with images by www.ilmicrofono.it - "bodycare, clinic, clipboard, doc, doctor, female," • Devanath - "school old plate" • Unsplash - "field grass crop" • join the dots - "Media-TIC" • IvanG - "El Raval" • Ricard Aparicio - Bellas Ads - "Barcelona" • SergioCanon - "fruit market melon" • succo - "justice hammer judge"Gettyimages

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.