Loading

PSYKOGERIATRINEN HOITOTYÖN VALMENTAJA MONIPUOLISTETTU MUISTIKOORDINAATTORIKOULUTUS TUOTTAA PÄTEVYYDEN TOIMIA PSYKIATRIAN JA MUISTISAIRAANHOIDON KLIINISENÄ KONSULTTINA

Psykogeriatrisen hoitotyön valmentajan mahdollisia työtehtäviä voivat olla esimerkiksi

muistikoordinaattori, muistihoitaja, mentori-hoitaja, työnopastaja, työvalmentaja, kliinisen hoitotyön kouluttaja, ohjaava hoitaja, hoitotyön ohjaaja, työnohjaaja, perehdytysvastaava, kliininen opastaja, muistihoitaja, muistisairaanhoidon koordinaattori, hoitotyön suunnittelija, hoitotyön kehittäjä.

Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja 25op - 1 vuosi. Psykogeriatrisen hoitotyön valmentajan ammattinimike on siten suojattu, että ammattinimikettä voivat käyttää ainoastaan tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet. Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja on ikäihmisten psykososiaalisten hoitomenetelmien sekä muistisairaanhoidon asiantuntijatason kliinikko, joka hallitsee motivoinnin, valmennuksen ja työnohjauksen menetelmiä. Koulutus syventää opiskelijan aiempaa substanssiosaamista ikäihmisten psykiatriassa, muun psykoemotionaalisen ja psykososiaalisen oireilun sekä muistisairauksien aiheuttaman oireiston erityiskysymyksissä.
  • PSYKOGERIATRINEN HOITOTYÖN VALMENTAJA AUTTAA TYÖYHTEISÖJÄ MONENLAISISSA HAASTAVIKSI KOETUISSA TILANTEISSA, JOISSA TYÖYHTEISÖLLÄ ON OLLUT VAIKEUKSIA PÄRJÄTÄ PSYYKKISESTI OIREILEVAN ASIAKKAAN KANSSA
  • PSYKOGERIATRISEN HOITOTYÖN VALMENTAJA TARJOAA JA KÄDESTÄ PITÄEN NEUVOO (ENSISIJAISESTI LÄÄKKEETTÖMIÄ) NÄYTTÖÖN PERUSTUVIA ASIAKASTA KUNNIOITTAVIA, VOIMAUTTAVIA, YKSINKERTAISIA MUTTA TOIMIVIA KONSTEJA ERITYISESTI NIISSÄ TILANTEISSA, JOISSA MUU HOITOYHTEISÖ ON NOSTAMASSA KÄDET PYSTYYN
  • VALMENTAJA LÖYTÄÄ KUHUNKIN TILANTEESEEN SOPIVIA KEINOJA, JOITA ON MAHDOLLISTA TOTEUTTAA OLEMASSA OLEVIN RESURSSEIN
  • PSYKOGERIATRINEN HOITOTYÖN VALMENNUS VÄHENTÄÄ POTILAIDEN TURHAA LÄÄKEKUORMITUSTA
  • VALMENNUS PARANTAA HOITAJIEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA, LISÄÄ TYÖVIIHTYVYYTTÄ MYÖNTEISTÄEN KOKO TYÖILMAPIIRIÄ
  • VALMENNUKSEN MYÖTÄ TYÖN ILO PALAUTUU HOITOYHTEISÖN PÄÄLLIMMÄISEKSI JAETUKSI KOKEMUKSEKSI
  • PSYKOGERIATRISELLA HOITOTYÖN VALMENTAJALLA ON MYÖS MUISTIHOITAJAN JA MUISTIKOORDINAATTORIN KELPOISUUS

Taustaa uudelle koulutukselle

Liian suuri osa ikäihmisten hoitoyhteisöistä on kriisissä. Jaettu kokemus on, että ei pärjätä. Tämä kokemus välittyy myös asiakkaisiin ja omaisiin, mikä vahvistaa hoitohenkilökunnan kokemusta siitä, että työstä ei selviydytä riittävän hyvin. Ensimmäinen ajatus, mikä silloin ymmärrettävästi tulee mieleen on, että hoitajia on määrällisesti liian vähän. Tutkimusten mukaan kuitenkin suurimmassa osassa alan hoitopaikoista hoitajajamitoitus on vähintään suosistusten mukainen. Tuoreen selvityksen mukaan suurin osa ikäihmisten hoitotyössä toimivista ammattilaisista (jopa 70%) ei tunne riittävän hyvin nykyaikaisia suositusten mukaisia, toimivia ja näyttöön perustuvia hoidollisia menetelmiä, jolloin on suuri riski päätyä joko turhaan lääkityskierteeseen tai luovuttamiseen, mikä pahimmillaan johtaa potilaan asiattomaan kohteluun. Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja on joko työyhteisöön kuuluva tai vieraileva hoitotyön arjessa, asiakastyön rajapinnassa toimiva laadukkaan hoidon mallintaja, hoitoyhteisön tsemppari ja innostaja.

Suomen Psykologinen Instituutti on maamme johtava muistihoitajakoulutusten järjestäjä. Monipuolisin ja vaativin Suomessa tarjolla olevan muistihoitaja-koulutuksen on suorittanut jo yli 500 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä. Merkittävä osa heistä on päätynyt jatkamaan samassa työpaikassa hoitotyön kehittämistehtävissä sekä eräänlaisena työyhteisön tsempparina haastaviksi koettujen asiakkaiden hoidon järjestämisessä. Ikäihmisten hoitotyö on palkitsevaa ja mukavaa. Haluamme edistää ikäihmisten asioita ja palauttaa työn ilon niihin hoitoyhteisöihin, mistä se on tilapäisesti kadonnut ja johtanut ongelmiin työviihtyvyydessä ja koetussa jaksamisessa.

Psykogeriatrisen hoitotyön valmentajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Valmentaja auttaa hoitajia jälleen nauttimaan työstään ja tykkäämään niistäkin asiakkaista, jotka aiheuttavat ristiriitaisia tunteita.

PSYKOGERIATRISEN HOITOTYÖN VALMENTAJA -koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä asiakkaiden (potilaiden ja asukkaiden) oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. Taustaviitekehyksiä ovat gerontologia, psykologia, psykoterapia, neurologia ja yleislääketiede.

KOHDERYHMÄ

Koulutus soveltuu terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan. Soveltuvia pohjakoulutuksia ovat esim. sairaanhoitaja, muistihoitaja, terveydenhoitaja ja geronomi.

Mikäli opiskelijalta puuttuu muistihoitajan koulutus, pätevyyden saadakseen tulee suorittaa tämän koulutuksen puitteissa 3 pv lisäkoulutusmoduuli: muistisairaan tutkimus- ja arviointimenetelmät (sisältäen mm. Cerad, Moca).

TAVOITE

Koulutus antaa valmiudet työskennellä ikäihmisten ja muistisairaiden hoitotyön kehittämistehtävissä asiakastyön rajapinnassa. Valmentaja tuntee alansa uusimmatkin näyttöön perustuvat hoidolliset menetelmät, joilla voidaan auttaa monenlaisten käytösoireiden sekä psykoemotionaalisesti oireilevia asiakkaita. Hän hallitsee motivointi-, valmennus- ja ohjausmentelmiä ja kykenee toimimaan monenlaisten työyhteisöjen tsempparina haastaviksi koettujen asiakkaiden hoidon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on valmiudet toimia konsulttina organisaatioiden hoitofilosofian ja perustehtävän uudelleenmäärittelyssä. Valmentajalla on hyvät edellytykset päivittää osaamistaan säännöllisesti, jotta hänellä olisi aina viimeisin tieto suosituksista ja näyttöön perustuvista menetelmistä.

Psykogeriatrisella hoitotyön valmentajalla on koulutuksen suoritettuaan laajat tiedot geropsykiatriasta, vanhusten ja ikääntyvien psykiatrisesta hoidosta, eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä ikääntyneiden psykiatrisista ja neuropsykiatrisista diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä. Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja osaa toimia asiakkaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena kaikissa hoidon vaiheissa.

Muistihoitajana hänellä on erinomaiset valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistihoitajan tai muistineuvojan tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia myös muistikoordinaattorin tehtävissä.

Kiinnostuitko?

Koulutukseen sisältyy vähintään 18 lähiopetuspäivää, kirjallisuuteen perehtymistä ja niihin liittyviä tehtäviä, oman valmennustyylin kehittelyä sekä psykogeriatrisen hoitotyön valmennuksen harjoittelua joko omassa työpaikassa tai sovitusti jossakin muussa työyhteisössä.

Koulutuksen lähiopetuspäivät

11.2. / 12.2. / 27.2. / 14.3. / 15.3. / 25.4. / 26.4. / 16.5. / 17.5. / 28.8. / 29.8. / 16.9. / 17.9. / 30.9. / 1.10 / 12.11./ 13.11.

Kouluttajat

Olemme järjestäneet laadukasta koulutusta säännöllisesti - asiantuntijalta toiselle jo vuodesta 1986. Kouluttajamme ovat alojensa arvostetuimpia asiantuntijoita, joilla on muiden meriittien lisäksi myös kliinistä osaamista potilastyöstä ja käytännön rajapinnasta. Kouluttajinamme toimii mm. professoreita, dosentteja, tohtoreita, lehtoreita, mutta kaikkia yhdistää se, että kaikessa hoidossa tärkeintä ja samalla palkitsevinta on, kun saa olla ihminen ihmiselle. Tutustu kouluttajakaartiimme klikkaamalla tästä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 2480€ sisältäen arvonlisäveron. Työnantaja voi hakea rahoitusta mm. työeläkeyhtiöstä, ely-keskuksesta sekä oppisopimustoimistosta. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös itse maksaen, jolloin järjestetään tarvittaessa joustavat maksuehdot.

Hakulomake

Meille tärkeää

Credits:

SUOMEN PSYKOLOGINEN INSTITUUTTI - WWW.PSYK.FI - EMAIL: TOIMISTO@PSYK.FI - PUH. 010 2310 333

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.