Rekrytering Sammanställning för Perioden: 18 augusti- 10 januari

Research Karin

 • 549 kontaktade kandidater
 • Antal svar: 155 (28.28%) st
 • Antal intresserade: 26 st
 • Antal bokade kandidater via search: 12 st
 • Den genomsnittliga tiden per bokad intervju ligger på 18.16 timmar
 • Antal timmar search ligger på 327 timmar
 • Antal timmar på administration ligger på 52 timmar

Search= Kontakta kandidater, telefonintervjuer, boka in intervjuer, referenstagning Administration= Kravprofilsmöten, avstämningsmöten på tisdagar, skriva annonser

Annonsering

 • Kanaler - Monster, Linkedin, Ants, Arbetsförmedlingen
 • Ansökningar: 56 st
 • Antal bokade kandidater via annons: 6 st

Rekryteringskonsult Stefan

 • Antal första intervjuer: 16 st
 • Antal timmar: 34 h

Rekryteringsprocessen

 • Karin har bokat in 18 kandidater
 • Stefan har haft 16 första intervjuer
 • 6 kandidater har löst case
 • 6 kandidater har träffat Per och Christer
 • 5 kandidater har träffat Per-Håkan
 • 4 kandidater har fått erbjudande
 • 2 kandidater har blivit tillsatta

Våra tankar

Tack för ett fint samarbete!

Önskar Stefan Furne och Karin Dahlgren från Ants Code at Heart

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.