การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พิชญา บินหะยีอารซัน ป.4/5 เลขที่ 31

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

นักเรียนมีวิธีการในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร บอกมา5ข้อ

1.ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่

2.ช่วยกันปลูกต้นไม้

3.ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

4.ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

5.ไม่ทิ้งนำ้เสียลงในแม่น้ำลำคลอง

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.