นิเทศศาสตร์ for Thailand 4.0

What is Thailand 4.0?
พัฒนาการจาก Thailand 1.0 ถึง Thailand 4.0
อุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การพัฒนา Thailand 4.0
นิเทศศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Thailand 4.0

นิเทศศาสตร์เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative ,Culture & High Value Service)

ดร.สุวิทย์ เมษินศรี กล่าวว่า "ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative ,Culture & High Value Service) โดยกรอบแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Creative People Creative Product และ Creative Place "

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์จะตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้อย่างไร?

ดังนั้น การศึกษาและวิจัยทางนิเทศศาตร์นั้น มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพราะเป็นการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งต่อไป

การคิดโจทย์วิจัยทางนิเทศศาสตร์ของนักศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงว่า องค์ความรู้ที่เราพัฒนาขึ้นนั้นจะสร้างประโยชน์ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ได้อย่างไรด้วยอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากที่เราจะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในทางวิชาการ

Created by Chanansara Oranop, Ph.d.

Lecturer, Faculty of Communication Arts

Created By
Chanansara ORANOP NA AYUTTHAYA
Appreciate

Credits:

Created with images by thetechbuzz - "Digital iPhone"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.