5 TEORIES MOLT CURIOSES DE DISNEY Carmen Mateo Guerra

5. Jessie

EMILY: es diu que esta xiqueta és en realitat la mare d'Andy.

Perquè es diu açò?

Al principi de Toy Story 1 Andy porta eixe gorro, i no és el de Woody, és el de Jessie. D'on ha tret eixe gorro?

4. Tarzán

Escena en què els goril·les es troben amb el campament i comencen a fer música:

amiga goril·la de Tarzán comença a tocar les tasses de la bella i la bèstia:

Esta teoria explica el motiu pel qual eixa vaixella està ací:

Com pot ser açò:

1. Bella sent una atracció pel salvatge i s'enamora de bèstia. Jane sent eixa mateixa atracció pel salvatge i s'enamora de Tarzán.

2. Les dos senten una xicoteta predilecció pel color groc.

3. I físicament es podria dir que s'assemblen.

4. Els pares de les dos s'assemblen un muntó.

Per què tindria Jane la mateixa vaixella?

Per herència familiar, ha anat passant de generació en generació.

3. La Teoria de Pixar.

Sabeu qui és Boo de Monstres S.A.?

Boo és la bruixa de Brave.

La teoria de Pixar diu que totes les pel·lícules de Pixar formen part d'una mateixa línia de temps, i que totes estan relacionades entre si. La que vindria la primera cronològicament seria Brave i la pel·lícula de Monstres S.A. en la teoria de Pixar és l'última en la línia del temps.

En el món dels Monstres falta energia = món dels humans = grits = energia.

Boo descobreix la màgia i els portals en el temps.

Quines proves tenim de que la bruixa de Brave és Boo?

Com pot saber que hi ha els cotxes ja que en eixe temps no existien?

Perquè per què ve del futur.

Prova definitiva:

2. Frozen

Ana i Elsa no són les úniques filles que van tindre els seus pares. Segons esta teoria van tindre com a filles a Ana i a Elsa però a més a Tarzán.

En la pel·lícula de Frozen al principi quan les xiquetes ja tenen 15 - 16 anys els pares s'han d'anar de viatge, una llarga travessia pel mar, el barco en què van naufraga i es moren. O això és el que ens diu la pel·lícula de Frozen, però, la teoria diu que els pares sobreviuen i acaben en África, arriben a eixa terra, es fan una casa i tenen a Tarzán.

1. Elsa és adoptada.

Elsa i Ana no són germanes. Elsa és filla dels pares de Rapunzel d'Enredats

Per tant germana d'esta, i no sols germanes si no que són bessones.

En la pel·lícula de Frozen quan els pares d'Ana se'n van en el barco i van naufragar i van tindre a Tarzán segons la teoria. Se n'anaven a la boda de Rapunzel .

Al ser Elsa filla dels pares de Rapunzel, s'explica d'on saca Elsa els poders:

Quan la mare de Rapunzel dóna llum a les seues filles es pren una sopa d'una flor màgica que li concedeix els poders de curació a Rapunzel i els poders de congelar a Elsa.Quan van veure que s'havien portat a Rapunzel per culpa d'eixos poders, van manar al Nord (Arrendel) a Elsa per a protegir-la.

Fin.

Created By
Carmen Mateo
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.