L´ÀTOM Aroa Podadera

JOHN DALTON
Model Atom John Dalton

John Dalton va crea la primera teoria atòmica. Dalton veia els atoms com petites boles solides. Dalton va ser un professor de escola d´ingles i va realitzar molts experiments amb atoms. La seva teoria atòmica tenia 4 declaracions

TEORIA DE DALTON

1. Els atoms son pequeñas partícules invisibles

2.. Els atomss de un element son tots iguals

3. Els atoms del diferents elements son diferents

4. Els compostos es formen combinant àtoms.

JOSEPH JOHN THOMSON

En 1897 Thomson va descobrir electrons. També va proposar l'existència d'una (+) partícula El seu model atòmic era conegut Com el "model de panses de pa"

Després va passar a proposar un model per a l'estructura de l'àtom. El seu treball també va conduir a la invenció de l'espectrògraf de masses.

Model Atom Joseph John Thomson
ERNEST RUTHERFORD

Rutherford va descobrir els protons i el nucli. Ell va demostrar que els àtoms tenen (+) partícules al centre, i són sobretot espai buit. Ell va cridar a aquestes (+) partícules protons. Va cridar al centre dels àtoms el nucli

Credits:

Created with images by Cezary Borysiuk - "Atoms"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.