Rosa & Sami kaunista musiikkia akustisesti

Tilaa akustinen duo Jyväskylästä tilaisuuteesi alkaen hintaan 350€+alv

Joonatan Juuri-Oja

joonatan.juurioja@gmail.com - 0449717273

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.