ABLAGE Devam eden hatalAr

  • Parça hırpalanmış. Boru yüzeyinde ki izler geçen parti de olduğundan daha büyük ve daha aşırı bulunmakta.
  • Bir diğer problem zımpara izleri.
  • Hata bildirimi aldığımız neden "keski izleri!"
  • Çapak problemi hala devam etmekte.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.