Tijdcode

Er was geen mogelijkheid om tussen een film camera en audio recorder aan synchronisatie te doen. Dus een klapper bord was de oplossing

TIJDCODE WAS EEN Andere OPLOSSING

LTC

Moeilijk bij traag spoelen maar wel bij snel spoelen.

Is een serieel auditief signaal

VITC

Is een embedded signal in twee onzichtbare lijnen van een beeld zijn witte en zwarte blokjes

MTC:

midi tijdcode

Digitale tijdcode:

D-VITC is hetzelfde als VITC verticale blanking van een digitaal video signaal.

ATC (Ancillary Time Code) bijkomende data paketen in een speciaal voorziene data plek in de digitale video stream (kan zowel VITC als LTC zijn maar dan digitaal)

Voorbeeld tijdcode in beeld

Credits:

Created with images by Horia Varlan - "Black clapperboard with black and white stripes and labels"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.