Satılık yorkshıre terrıer yavrusu 05374049644

Satılık yorkshire terrier yavrusu. Teacup yorkshire terrier satılık yorkshire terrier yavrusu. Yavrularımızın ilk aşıları ve parazit tedavileri tamamlanmıştır. Her ile yollama imkanımız vardır. Satılık Yorkshire Terrier yavrısu için bizimle iletişime geçin. 05374049644

http://www.kopekk.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.